0 x 0
tommerkai
Foto: Landbruks- og matdepartementet

45 millioner til kai- og tømmerterminaler i 2019

Landbruksdirektoratet utlyser om lag 45 millioner kroner i tilskuddsmidler til utvikling av kai- og tømmerterminaler i 2019. Det skal i første omgang sendes inn prosjektskisser med frist 15. april.

Tilskuddssatsen kan være inntil 80 prosent av skogbrukets kostnadsandel. Hensikten med tilskuddet er å legge til rette for en rasjonell tømmertransport fra skog til industri. Siden starten i 2012 har 23 prosjekter fått tilsagn om tilskudd. 13 prosjekter er ferdigstilt og 10 er under bygging.

Aktuelle søkere i ALLSKOGs geografi

Aktuelle søkere i 2019 vil være Halsa, Brønnøy, Fauske eller Sørfold, Steigen, Stokkmarknes (Hadsel kommune), og Harstad. I tillegg til at det vil bli sendt en søknad for flytende kai (lekter) fra Helgeland Havn.

I fjor fikk Håhjem (Skodje), Orkanger og Nærøy. Tømmerkaiene som ikke rakk å starte opp i fjor vil det bli påstartet et arbeid med i år. På Orkanger ventes det i spenning på at Trondheim Havn skal fatte utbyggingsvedtak på tømmerkai på.Steigen sin søknad gikk ikke gjennom i fjor, men de prøver på nytt i år.

Legger vekt på lokalisering og flerbruksanlegg

Lokalisering av kaiene er avgjørende for å sikre både kostnadseffektive tømmerleveranser til foredlingsindustrien innenlands og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt. Samarbeid og samfinansiering mellom flere næringer for å redusere skogbrukets kostnader vektlegges i søknadsbehandlingen. Prosjekter som raskt kan realiseres blir også prioritert. Tildeling av midler til de enkelte prosjektene vil skje i samråd med Fylkesmannen.

Frist for innsending av prosjektskisser er 15. april 2019

Skissene skal gi grunnlag for å prioritere prosjekter for videre planlegging. Alle som leverer skisser får en tilbakemelding fra Landbruksdirektoratet. De som blir prioritert blir invitert til å utarbeide en mer detaljert søknad i denne omgangen.