0 x 0
sitagran
Sitkagran

50 prosent mer tømmer med Sitkagran enn vanlig gran

 

Forskningsrapporten «En sammenligning av produksjonen hos vanlig gran og sitkagran i Norge» ble nylig sluppet av NIBIO.  Den bygger på langsiktige feltforsøk fra 1950-tallet fra Rogaland til Troms og resultatene viser at det er store gevinster å hente for klima, samfunn og skogeiere langs kysten.

Resultatene fra forskningen viser at tilveksten i gjennomsnitt var 53 prosent høyere i sitkagran enn i vanlig gran. Det som hadde mest betydning for tilvekstforskjellen var stående volum og bestandsalder. Jo lengre nord de reiste, jo mer fant forskerne at tilvekstforskjellen mellom gran og sitkagran øker. Dette gjør at sitkagran er særlig velegnet i Nord-Norge hvis man ønsker høy produksjon per dekar plantet skog. I Nord-Norge var forskjellen i stammetilvekst i gjennomsnitt 86 prosent, mens tilvekstforskjellen på Vestlandet var gjennomsnittlig 38 prosent større med Sitkagran enn vanlig gran. Det er derfor viktig å også inkludere landsdel og breddegrad når produksjonen i gran og sitkagran skal sammenlignes.

Forskjellene økte med alderen, noe som forteller oss at sitkagrana utnytter markas produksjonsevne betydelig bedre enn norsk gran over tid. Den er derfor meget godt egnet for nordnorske og vestlandske forhold.

Klimaeffekten ved sitkagrana er udiskutabel

NIBO har også sammenstilt flere kunnskapsområder enn vekst og volum. De har også sett på Sitkagranas evne til å binde karbon og CO2 opptaket. Opptaket av CO2 i Sitka er 64 prosent større enn i skog av norsk gran. Denne forskjellen kommer av at karbonbindingen er mye større i stammen og røttene hos Sitkagrana enn hos vanlig norsk gran.


NIBO har også sammenstilt flere kunnskapsområder. Deriblant karbonbinding og CO2 opptak. Opptaket av CO2 i Sitka er 64 % større enn i skog av norsk gran. Denne forskjellen kommer av karbonbindingen er mye større i stammen og røttene hos Sitka.

«Klimagevinsten er veldig høy og dette treslaget bør benyttes mye mer, enn det vi gjør i dag» sier Ole Bakke, daglig leder i Skognæringa Kyst og rådgiver i ALLSKOG.

ole-h-bakke-farge-9

Skal samfunnet og skogeiere kunne benytte seg av dette fantastiske treslaget, mener Skognæringa at dagens forskrift må endres sånn at de økonomiske og klimamessige fordelene tas med i totalvurdering ved søknad om utplanting. Noe forskriften per i dag ikke tar høyde for.

Rapporten:
«En sammenligning av produksjonen hos vanlig gran og sitkagran i Norge» er finansiert av Utviklingsfondet for skogbruk, Skogtiltaksfondet, ALLSKOG, Vestskog og Skognæringa Kyst, den er utarbeidet av Norsk institutt for bioøkonomi. Du finner hele rapporten på www.allskog.no