0 x 0

Adressa villeder om biodrivstoff

Adressas kommentar «Biodrivstoff en klimabløff» bygger på tilbakevist forskning og manglende kunnskap om det norske skogbruket. Påstanden om at bruk av skog til biodieselproduksjon ikke er klimavennlig, er direkte feil.

Adressa argumenterer med at det tar 70–90 år å fornye skogen etter hogst, og at det dermed tar like lang tid for at klimaregnskapet blir nøytralt om en bruker skog til biodieselproduksjon. Joda, dette er riktig om en hogger all skogen i Norge samtidig. Fakta er at vi bare hogger 1/3 av tilveksten som skjer i de norske skogene hvert år. Lavere hogst enn tilvekst, alderssammensetningen på trærne i skoglandskapet og aktiv skogplanting gir oss dermed et fornybart råstoff som er klimavennlig. Biomassen i norske skoger er mer enn tredoblet siste hundre år.

Forskningen Adressa bruker som fakta, er vurdert av FNs klimapanel og Miljødirektoratet, og tillegges ikke vekt. Derimot har disse institusjonene påpekt at behovet for biomasse blir enormt og at skogen må tas i bruk i klimasammenheng.

Trevirke gir størst klimanytte når det erstatter stål og betong i bygg, som også Adressa påpeker. Da oppnår man kjappe utslippskutt, i tillegg til at karbonet lagres mange tiår før det resirkuleres eller brennes. Det blir jo selvsagt selvmotsigende når Adressa videre påstår at biodiesel som erstatter noe av den fossile dieselen i bilen din ikke er klimavennlig.

Skogeierne i ALLSKOG kan bidra med sagflis, topper, greiner og tømmerstokker for dårlig til å bygge hus med, til produksjon av biodrivstoff. Bærekraftig biodiesel må produseres av restprodukter fra skogen og avfall, og ikke maten til familier i Mellom-Amerika eller regnskogen i Brasil.

Så er det viktig å huske at det først og fremst er lavere forbruk av fossile energikilder og materialer som vil gi størst positiv effekt på klimaet, men å erstatte noe av dette med produkter fra skogen er fortsatt veldig smart, enkelt, fornybart og klimavennlig.

Dette tilsvaret er forfattet av ALLSKOGs næringspolitiske sjef, Anna Ceselie Brustad Moe.