0 x 0

ALLSKOG har bistått 41 grunneiere med frivillig skogvern

Kongen i Statsråd har idag vedtatt å verne 66 skogområder. I alt vernes 260 km2 og ca 162 km2 av dette er produktiv skog. Aldri tidligere er det vernet så mye produktiv skog i ett vernevedtak.

ALLSKOG har bistått og forhandlet fram 17 av disse vernevedtakene. I alt har 41 grunneiere i ALLSKOGs område og 4 allmenninger nytt godt av skogkompetansen hos ALLSKOGs rådgivere.
Frivillig vern av skog er en god ordning der skogeier selv kan tilby områder for vern. ALLSKOG bistår i utredningene av miljøverdier og forhandler med staten for å sikre rett erstatning til skogeierne i disse sakene. 

Frivillig vern av skog sikrer leveområder for truede arter. Skogeierne ALLSKOG bistår bidrar dermed til måloppnåelse av nasjonale mål for naturmangfoldet, samtidig som det sikrer rett erstatning for avstått grunn.

ALLSKOG sender i dag ut brev til alle skogeierne som er berørt, med informasjon om vernevedtak og formalitetene videre. Vi takker også for de oppdrag som vi har fått utført for skogeierne.   

Under kan du lese mer om vernevedtakene fra Kongen i Statsråd
Statens vernevedtak

Les mer om ALLSKOGs bistand i Frivillig vern-prosesser her