0 x 0
bilde-henglav-ny-biotop-foto.-terje-nordvik
Hengelav fra erstatningsbiotop Foto: Terje Nordvik

ALLSKOG har gjort feil

I en skogsdrift i Stjørdal, Nord-Trøndelag i 2012 ble det hogd for hardt i en nøkkelbiotop med hengelav. Saken er avviksbehandlet i henhold til ALLSKOGs rutiner. Erstatningsbiotop på eiendommen er nå opprettet i samarbeid med kommunen og skogeier.

ALLSKOGs planleggingsrutiner for alle hogster er å gjennomgå databaser for miljøhensyn for å sikre at miljøverdier blir hensyntatt under hogst. Dette ble også gjort i dette hogstoppdraget. Ved gjennomføringen av hogsten ble det gjort feil, noe ALLSKOG tar ansvar for.

I juni 2015 ble området befart av Stjørdal kommune i forbindelse med plantekontroll, og hogst av nøkkelbiotopen ble registrert. Etter påfølgende befaring av skogbruksleder ble hendelsen registrert som avvik i ALLSKOG 10. juli. Den 7. oktober mottok ALLSKOG brev fra Stjørdal kommune om saken der det ble bedt om redegjørelse. ALLSKOG har gjennomført avviksbehandling og besvart henvendelsen. Saken har vært viet stor medieoppmerksomhet på Stjørdal.

ALLSKOG har i møte med Stjørdal kommune gjennomgått saken, og diskutert samarbeidsmåter for å unngå tilsvarende situasjoner i framtiden.

Rådgiver skog og utmark i Stjørdal kommune, Stian Almestad, opplyste i forbindelse med møtet, at behandlingen av saken i kommunen nå er ferdig. –Det er funnet en erstatningsbiotop som ivaretar verdiene i den opprinnelige nøkkelbiotopen på en god måte.  

ALLSKOG er opptatt av å ha et godt samarbeid med offentlig forvaltning, for å sikre skogeiers interesser og et aktivt skogbruk.

Flere kontrollpunkter bidrar til at feil oppdages
Når en hogst planlegges i ALLSKOG, gjennomgår skogbruksleder de miljøhensyn som skal tas i betraktning, og lager ut fra det en hogstinstruks. I tillegg til ALLSKOGs etterkontroll, har den offentlige skogforvaltningen kontrollmyndighet og gjennomfører stikkprøvekontroll av skogbrukets ivaretakelse av viktige miljøverdier. Eksterne revisjonsselskap foretar kontroll av utførte oppdrag.

Alle aktørene med sine sjekkpunkter utgjør i felleskap et godt kontrollsystem for å sikre ivaretakelse av biologisk mangfold i skogen, og at sertifiseringskrav og lovverk følges. Dette viser også denne konkrete saken på Stjørdal, selv om ALLSKOG selvfølgelig ikke skulle gjort feilen i utgangspunktet.

Nøkkelbiotoper i Stjørdal
ALLSKOG ivaretar nøkkelbiotoper ved all aktivitet i skogen. Dette gjelder også for den miljøregistreringen som er gjort hos skogeierne på Stjørdal.

Eksisterende nøkkelbiotoper er viktig for å ivareta miljøverdiene i skogen, og ALLSKOG beklager den feil som ble begått. Feilen er nå behandlet i henhold til skogbrukets sertifiseringsstandard, gjennom avsetning av erstatningsbiotop på eiendommen.

Fakta om hengelav
Trær som har mye lav hengende fra grener og stamme danner et særegent livsmiljø i skog. Store mengder med slikt lav forekommer vanligst i skog med eldre trær og i fuktig miljø. Blant hengelavene er det fire som står på rødlisten (arter som står i fare for utryddelse). Hengelav utgjør levemiljø for insekter og edderkopper, som igjen er mattforråd for fulger. Det er derfor ikke bare hengelaven i seg selv som er målet når man ønsker å registrere gode forekomster av hengelav.

På grunn av høy luftfuktighet (stort innslag av myr og fuktig skogsmark) i Trøndelag, ligger forholdene godt til rette for rike henglavforekomster. Den omtalte nøkkelbiotopen på 0,9 dekar som er hugget, er erstattet med en biotop på 4 dekar med rike forekomster av hengelav.