0 x 0
gjodsling-krediteres-yara
Gjødsling av skog, foto Yara

ALLSKOG satser på skoggjødsling i 2020

ALLSKOG satser tungt på skoggjødsling i 2020 fordi det øker volumet, binder mer CO2 i skogen og bidrar til at skogen som plantes produserer bedre på arealene vi har til skogproduksjon - bestillingsfrist for skogeiere er 02.mars!

 

Tilveksten i de fleste barskoger i Norge begrenses av tilgjengelig nitrogen i skogsjorda. Etter tilførsel av nitrogengjødsel øker treets opptak av andre næringsstoffer også. Den økte tilveksten kan gi et behov for økt tilførsel av mikronæringsstoffet bor. Derfor er ALLSKOG opptatt av at skogen skal gjødsles så vi får en mest mulig effektiv arealutnyttelse, og best mulig skogproduksjon på arealene som er plantet.

Selv om gjødsling i seg selv er lønnsomt på store nok arealer, gis det 40 prosent statstilskudd til gjødsling i skog som et klimatiltak. Gjødsling i skog gir en meget god avkastning, ved å benytte skogfondsordningen vil gjødsling i skog gi en årlig avkastning på 10-25 % før tilskudd fordi det er relativt kort tid fra
investeringstidspunktet til hogst. Gevinstene er:

  • Økt diameter til bedre betalte dimensjoner.
  • Gjennomsnittlig økt årlig tilvekst på 0,15m3/daa/år.
  • Økt m3-masse pr. dekar sammen med økte dimensjoner gir lavere driftspris.

Positive klimaeffekter 

Økt tilvekst gjør at skogen binder mer CO2. Netto binding ved en tilvekstøkning på 1,5 m3 pr. dekar over 10 år er ca. 1000 kg CO2. Energiinnholdet i virke som har blitt gjødslet er ca. 15 ganger større enn den energi som går med til å produsere og spre mineralgjødselen. Skogsgjødsling som er riktig utført har ingen dokumenterte negative innvirkninger på miljøet. 

Hva kan gjødsles?

  • Sen hkl IV eller ung hkl V som skal stå i 10 år til før avvirkning.
  • Vanligvis bonitetene F8 – F17 og G8 – G20.
  • Hkl III som er tynnet for noen år siden.
  • Skog som er planta på grøfta myr som trenger et «puff».
  • Frisk skog med tilfredsstillende tetthet.

 

content

Les mer i skogkurs sin brosjyre om planting 

Bestilling kan gjøres på telefon og e-post. trenger du hjelp til bestilling eller har andre spørsmål, ta kontakt med
skogbruksledere for skogkultur.

bestille-skoggjodsling