0 x 0

ALLSKOGs energidag 19 oktober

Opplev biohogst og flisproduksjon under ALLSKOGs energidag

Tid: 13.30-16.00
Sted: Hegra vis a vis Hembre gård
Dag: 19 oktober

PROGRAM FOR ALLSKOGs ENERGIDAG

13.30:
Velkommen! ALLSKOGs biosatsing - Ole H Bakke adm dir ALLSKOG SA

13.40:
Mulighetene i bioenergi i Stjørdal kommune - Skogbrukssjef i Stjørdal Stian Almestad

13:55 
Statkraft Varme AS – sin statsing på bioflisanlegg og litt om Stjørdal Fjernvarme AS – Snorre Gangaune

14.10:
En samtale om biohogstenes fordeler for landbruket og avklaringer rundt miljøhensyn Deltakere: Jon Olav Forbord   
 fra Norsk landbruksrådgivning og Terje Nordvik Biolog i ALLSKOG Samtalen ledes av Næringspolitisk sjef i ALLSKOG
Jarle Holberg

14.25
Regjeringens mål om bruk av skog til energi - Olje- og Energiminister Ola Borten Moe (Sp)

14.40
Demo av biohogst og flisproduksjon. Det vil også bli vist flis- og containerbiler som skal frakte flis.

15.00:
Enkel servering

SKOGEN SKAPER VERDIER


- ALLSKOG sørger for lokal og regional klimavennlig verdiskaping i skognæringa med store økonomiske ringvirkninger for samfunnet.
- ALLSKOG satser på volumproduksjon av biomasse til energi og industri og sikrer dermed lønnsomhet for skogeiere.
- ALLSKOG leverer skogtjenester i tråd med mijøstandarder. Alt tømmer og all flis kommer fra miljøsertifisert skog.
- Gjennom ALLSKOGs biosatsing skaper vi nye produkter og salgskanaler for skogeiere. ␣ ALLSKOG bidrar til rydding av kulturlandskap, kantsoner, veikant, beiterydding og nydyrking.

FRA OLJE TIL BIO


 - ALLSKOG bidrar til økt bruk av fornybar energi ved å levere fornybar biomasse fra skog. Dette erstatter mer forurensende energikilder som olje og gass.
- ALLSKOG bidrar til realisering av energi og klimaplaner. Kommuner og fylker er store eiere av bygg og ALLSKOG kan bidra til å realisere konvertering fra olje til bio og på denne måten realisere klima og energiplaner hos den enkelte kommune og fylkeskommune.