0 x 0

Arbeidsgruppe for økt avvirkning i Nord-Trøndelag

En bredt sammensatt arbeidsgruppe er etablert for å se på muligheten for å øke avvirkningen i Nord-Trøndelag. Gruppen har nå hatt sitt første møte.

Skogbruket og skogindustrien i Nord-Trøndelag er svært viktig for fylket med tanke på verdiskaping, sysselsetting og eksport. Skognæringa har likevel et stort potensial for økt aktivitet og verdiskaping. Dette gjennom økt hogst, økt trebruk og aktive skogtiltak som samtidig gir positive klimaeffekter.

Skogsmaskin

Skogsmaskin (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

Etablerte arbeidsgruppe
Sentrale representanter for industrien i fylket tok i oktober i fjor et initiativ ovenfor Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for å diskutere økt avvirking. Dette har resultert i at det nå er nedsatt en egen bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal se nærmere på mulighetene for å legge til rette for økt avvirkning. Gruppen består av representanter fra Nord-Trøndelag fylkeskomme, ALLSKOG, Norske Skog, Inntre, SB skog, og tre representanter fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Gruppen ledes av assisterende fylkesmann Oddbjørn Nordset.

Importerer tømmer
I motsetning til andre regioner i landet må industrien i fylket importere tømmer. Næringen ønsker mer tømmer fra Trøndelag for å redusere transportkostnadene og bedre sin konkurranseevne. Stående kubikkmasse og tilvekst i skogene i fylket viser at det innenfor rammene av bærekraftig skogbruk fortsatt er et stort potensial for økt avvirkning. Det anslås at det er grunnlag for en årlig avvirkning i størrelsesorden 700 000 kbm. I fjor gikk avvirkningen ned om lag fem prosent sammenlignet med året før. Avvirkningen endte i fjor på omlag 420 000 kbm.

Tømmer

Tømmer (Foto: Landbruks- og matdepartementet)