0 x 0
Arne L Haugen hos ALLSKOG 6.mars-2012

Arne L Haugen hos ALLSKOG

Stortingsrepresentant og saksordfører for Landbruksmeldingen Arne L Haugen (Ap) var på besøk hos oss i ALLSKOG 6.mars. Han har den siste tiden fått svært mange innspill på viktige saker før behandlingen av St.meld nr 9 Velkommen til bords i Stortinget.
ALLSKOG setter derfor stor pris på at Haugen tok seg tid til et møte med oss om de viktige utfordringene i skogbruket i ALLSKOGs område. Haugen er selv skogeier og innehar stor kunnskap om skognæringa.

På møtet la vi vekt på konkrete saker Stortinget bør sette et ekstra fokus på. Disse gikk i korte trekk ut på at;
  • det aktive skogbruket må befestes som den beste klimaløsningen
  • det er skogsbilvegbygging som er det enkelttiltaket som gir størst aktivitet, og fellestiltak som er beskrevet i meldinga bør rettes inn mot veiledning for vegbygging.
  • satsing på utbygging av utskipningskaier langs kysten kan bidra til svært store innsparinger for tømmertransport, jfr rapport fra Kystskogbruekt og SINTEF.
  • omfattende endringer i skogbruksplanforskriften trengs for å sikre at dette blir et godt veiledningsverktøy for skogeierne i framtida, og at det offentlige får gode ressursoversikter og miljøregistreringer i alle deler av landet.
  • opprydding i databaser for miljøinformasjon ift planlegging av skogsdrifter er nødvendig for å sikre aktivitet og forutsigbarhet for skogeierne.

Debatten i Stortinget er berammet til 12.april.