0 x 0

Avklaring for skogeiere på Steinkjer

Forskjellige miljøregistreringer og mange ulike databaser for truede dyre- og planteobservasjoner bidrar til uklare og uforutsigbare juridiske forhold for skogeiere. Dette mener ALLSKOG bør ryddes opp i, slik at skogeiere ikke hindres i sin næringsaktivitet på sine eiendommer.

Denne problemstillingen ble høyaktuell i fjor høst da skogeiere på Steinkjer oppdaget at 30.000 daa av skogene deres var kartlagt og klassifisert som svært viktig kalkrik skog. ALLSKOG krevde gjennomgang av områdene med biolog før eventuell hogst, mens skogeierne mistet nattesøvnen og opplevde denne kartleggingen som snikvern av skogen deres. 

Naturtyperegistreringen utført på oppdrag av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag var ikke kjent for skogeierne. ALLSKOG anmodet om møte med Fylkesmannen for å få klarlagt situasjonen, og krevde en gjennomgang av lovverk og en eventuell tilbaketrekking av kartleggingen om ikke situasjonen for skogeierne ble god. Møtet fant sted den 20.desember, med ALLSKOG, Steinkjer skogeierlag og fylkesmannens miljø- og landbruksavdeling representert. 

Fylkemannen hadde forberedt gode og svært klare svar til alle ALLSKOGs spørsmål i saken og skogeierne på Steinkjer gikk hjem med en god julefølelse etter møtet. Miljøbegrensningene de gikk inn i møtet med hadde blitt godt belyst, Fylkesmannen lovde bedring og tok selvkritikk på for dårlig informasjon til skogeierne om kartleggingen og mulighetene for næringsaktivitet og hogst gjennom en praktisk tilnæring ble klargjort.

Naturtypekartleggingen for kalkrik skog skal ligge som grunnlag for MiS-registreringene på Steinkjer våren 2012. Det er ikke meldeplikt i områdene og skogeierne skal forholde seg til MiS-kartene i skogbruksplanene sine som vanlig.