0 x 0
allskog_foto-kristoffer-wittrup
Foto: Kristoffer Wittrup

Barstadelva friskmeldes etter hogst

I etterkant av hogst i nærheten av Barstadelva i 2019/2020 ble ALLSKOG pålagt av Statsforvalteren å gjennomføre miljøundersøkelser av elva og en sidebekk. Undersøkelsene viser at elva i dag er upåvirka av hogsten.

Bakgrunnen for pålegget var at det i 2019 og 2020 ble gjennomført skogsdrift i Erdalen ved Barstadelva i Ørsta kommune. Kommunen dokumenterte omfattende erosjon i hogstområdet, og varslet ALLSKOG om utbedring av kjørespor for å kontrollere vann fra hogstfeltet. ALLSKOG gjennomførte tiltak vekk fra kjøresporene og til eksisterende bekker. I etterkant ble det tatt flere vannprøver som viste forhøyede verdier av labilt aluminium, og et pålegg om miljøundersøkelser kom fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

Det er Sweco som har gjennomført uavhengige undersøkelser av elva, og som konkluderer med at det går mye bedre med elva nå. Sweco er en rådgivningsvirksomhet innen vann og miljø, og de har tatt både vannprøver og bunndyrsprøver. Omfattende analyser er gjennomført i flere omganger for å kartlegge tilstanden til elva og en sidebekk.

I sidebekken er det registrert at artssammensetningen av bunndyr bærer preg av å være påvirket av noe forsuring. Samtidig er vannprøvene gode, og Sweco forslår ingen avbøtende tiltak på grunn av den gode utviklingen.

Arbeidet med å ta miljøhensyn ved hogst er et område ALLSKOG alltid skal ha målsetting om å bli bedre på, påpeker administrerende direktør Snorre Furberg.

  • Skogbruket er en viktig bidragsyter i det grønne skiftet, og vi har god dokumentasjon på at miljøtilstanden i skogen generelt har blitt bedre de siste årene. ALLSKOG skal alltid søke kunnskap og faktabaserte løsninger, samtidig som vi ivaretar behovet for økonomisk lønnsomhet, sier Furberg.