0 x 0
Skogplanter

Ble hørt om behov for suppleringsplanting

ALLSKOG har spilt inn behovet for støtte til suppleringsplanting overfor Landbruksdirektoratet. De siste årene har det vært et økende problem med gnageskader, negativ klimapåvirkning, tørkeskader, sviskader og annet i plantefelt i skogen. En dreining av klimatiltaket tilskudd til tettere skogplanting vil sikre målet for dette tiltaket, nemlig at god kvalitetsskog kommer opp. 
Landbruksdirektoratet innførte i går tilskudd til supplering til skogeierne, og ALLSKOG er svært glad for at skogeierne nå får et verktøy for å sikre god kvalitetsskog til kommende generasjoner!


Fylkesskogmesteren i Nord-Trøndelag har uttalt at 
- det har vært store skader av både frost/tørke og snutebiller  i en del plantefelt, så dette tilskuddet kom svært beleilig. Fjorårets resultatkontroll i Nord-Trøndelag viser at hele 21 % av hogstarealet fra 2013 har et plantetall som er under minste lovlige. Suppleringsbehovet er derfor høgt. Vi må derfor utnytte det nye tilskuddet slik at vi får supplert bestandene som har behov for det!

Landbruksdirektoratet:

Tilskudd til tettere planting videreføres                                                                                                                           
Ordningen med tilskudd til tettere planting ble innført i 2016. I statsbudsjettet for 2017 er det nå bevilget ca 18 mill kr til tettere planting som klimatiltak.  I tillegg er det ca. 4. mill kroner overførbare midler fra 2016 som kan disponeres til ordningen. Landbruksdirektoratet disponerer midlene fra en sentral ramme som i fjor, det tildeles ikke fylkesvise rammer. Kommunen er vedtaksmyndighet i henhold til NMSK-forskriften §4.                                   

Satser og vilkår for tilskudd til tettere planting i 2017 blir som i fjor. Det vil si at det ved nyplanting gis 80 % tilskudd til skogeier for inntil 50 planter/daa som plantes utover et fastsatt, bonitetsavhengig minimumsantall. Men det gis tilskudd også til suppleringsplanting. Dessuten er minimumstall som utløser tilskudd justert ned med 10% ved planting etter markberedning. Med dette som utgangspunkt kan skogeiere og andre aktører nå gå i gang med å planlegge årets plantesesong.

Tilskudd også til suppleringsplanting                                                                                                                                        Det vil være et godt klimatiltak å sørge for tettere planting i foryngelsesfelt der tettheten er for lav. I 2017 gis det derfor tilskudd ved suppleringsplanting i etablerte plantefelt og naturlig foryngelse med for lav tetthet, slik at produksjonsmulighetene utnyttes. Det gis 60 prosent tilskudd til suppleringsplanting av inntil 50 planter/daa, med et krav om at plantetetthet etter supplering tilfredsstiller det fastsatte minimumsantall pr daa ved tettere nyplanting, jf retningslinjene.

Les mer om retningslinjer, miljøhensyn og søknadsprosedyre hos Landbruksdirektoratet

Søknad og frister                                                                                                                                                                     Søknad skal registreres så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid registreres samlet i ett tiltak, og det er henholdsvis tiltakene «Nyplanting» og «Suppleringsplanting» som skal benyttes. Frist for skogeier til å levere refusjonskrav og tilskuddssøknad til kommunen er 1. august for vårplanting og 7. november for høstplanting. Dersom disponibel totalramme blir for liten til å dekke registrerte tilskuddssøknader ved siste søknadsomgang kan tilskuddet bli avkortet. Men vi regner det som lite sannsynlig at rammen blir for liten.

ALLSKOG oppfordrer skogeierne om å sjekke plantefeltene og benytte seg av den nye tilskuddsordningen, for å sikre en god kvalitetsskog for framtida!