0 x 0

Bondelagene har glemt skogeierne

Bondelagenes krav til Jordbruksforhandlingene med staten er nå overlevert og Bondelagene krever en økning på 5 millioner kroner i virkemidlene til skogbruket. ALLSKOG oppfordrer staten om å se bort fra dette!
Bondelagene kommenterer ikke behovene i skogbruket i sitt krav. Med en foreslått økning på 5 millioner fra 214 til 219 millioner kroner til skogplanting, skogsbilvegbygging og andre tiltak i skogbruket for å sikre framtidsskog og økt hogst, gir ikke dette den økningen i aktivitet i skogen som politikerne har vedtatt eller hva skogbruket behøver.

Den norske vedtatte skogpolitikken tilsier at skogen aktivt skal brukes for å nå klimamål og overgang til en grønnere økonomi i Norge.

ALLSKOG er svært oppgitt over at Bondelagene ikke tar hensyn til skogbrukets innspill om behov og muligheter. Vi henstiller om at Statens tilbud ser bort fra dette kravet og tilbyr de norske skogeierne en reell dugnad for et grønnere Norge.

Les kravet fra Bondelagene her;
https://www.bondelaget.no/getfile.php/13786652/Bilder%20NB/Mat/Mat-%20og%20landbrukspolitikk/Jordbruksavtalen/Jordbruksforhandlingene%202017/Jordbruket%20krav%202017.pdf

Statens tilbud kommer 5.mai
Jordbruksoppgjøret skal være ferdigforhandlet 15.mai i år.