0 x 0
istock-871148930

BRASKOG

ALLSKOG søkte i 2018 om støtte fra Verdiskapningsfondet for finansiering av et prosjekt hvor vi ønsket å forfølge en spennende tanke. Kan ei datamaskin gjenkjenne treslag, og fortelle høyde og volum? Prosjektet fikk navnet BRASKOG.

Prosjektet startet med å trene og utvikle maskinlæringsalgoritmer. Maskinlæringsalgoritmer er koder som hjelper brukere med å utforske, analyseres og finne betydninger i komplekse datasett, altså en form for kunstig intelligens.

Det er svært viktig både for skogeier og ALLSKOG å ha god oversikt over tilgjengelig råstoff fra skogen. Ressursoversiktene inneholder detaljerte beregninger av volum av stående skog, treslagsfordelinger, miljø og vernedata, veinett og driftsbegrensninger. Denne ressursoversikten danner grunnlaget for at vi i fellesskap kan drive langsiktig, bærekraftig og på et fornuftig avvirkningsnivå.

 For skogeier betyr dette:

  • Økt kapasitet på skogtaksering
  • Mer skog kan kartlegges
  • Over tid lavere kostnader

Skogtaksering er i dag et krevende høykonsentrasjonsarbeid; lange dager, høye arealkrav, krevende arbeidsverktøy (3D-briller). Med BRASKOG vil vi frigjøre tid som kan øke takseringstakten og forbedre arbeidsmiljøet for de som takserer skog. ALLSKOG har i dag 4 stillinger som takserer skog, og ut ifra våre beregninger så er det ca. 20 årsverk i øvrige tilsvarende roller i Norge. Dette prosjektet vil forhåpentligvis øke den nasjonale kartleggingskapasiteten og man muliggjør kartlegging av store deler av Norge som i dag ikke er kartlagt.

Skognæringa og skogeiere er avhengige av oppdaterte skogbruksplaner med Miljøregistrering i Skog (MiS) for å oppfylle sertifiseringen vår. Uten sertifisering, ingen tømmerleveranse. Det er i tillegg begrensede midler tilgjengelig til skogbruksplanlegging fra myndighetene. Mange viktige skogbrukskommuner trenger nye planer. Dagens ressursoversikter er basert på flybilder, ofte inkludert IR-spektret (infrarød stråling) samt laser for beregning av høyden på skogen.  Det er mye areal vi ikke klarer å taksere i dag pga kapasitet og kostnader.

På lengre sikt vil altså BRASKOG bli mer effektiv og automatisert enn dagens skogtaksering. Å frigjøre kapasitet vil gjøre skogbruksplaner rimeligere for skogeieren. Samtidig får ALLSKOG mer tid til faktisk befaring, og i stand til å gi skogeier bedre råd for å skjøtte skogen sin.

Maskiner tar over mange oppgaver i dagens samfunn. ALLSKOG får dermed frigjort kapasitet til andre oppgaver. I sum blir det kartlagt mer skog, og vi øker kvaliteten både på kartlegging og andre oppgaver som er viktig både for skogeier og industri.

Så langt er ALLSKOG godt fornøyd med resultatet, og ser med spenning fram mot fase 2 i prosjektet som vi også har fått finansiering på. BRASKOG-prosjektet ble startet i 2018 og skal etter planen avsluttes innen 31. desember 2021.   

BRASKOG-prosjektet gjennomføres i samarbeid med Science [&] Technology Corporation.