0 x 0
20190619_105806574_ios
30 x 40 cm stor bløtkake med hogstmaskin

Det blir hogstmaskin for elevene ved Mære

Skognæringen samlet seg om behovet for å utdanne nye fagarbeidere for å ta ut og utnytte skogressursene i Midt-Norge. Flertallet i Trøndelag Fylkesting satte av penger og lover en forpliktende satsing på skognæringen den neste fireårsperioden.

Under Skog-Techsafarien på Mære Landbruksskole i forbindelse med AgriTech, slapp aktørene i skognæringen nyheten de hadde fått fylkespolitikerne med på – å sette av penger til å leie inn hogstmaskin og instruktør i utdanningen av nye skogsarbeidere ved Mære. Satsingen har relevans for den videre utviklingen av klyngen gjennom Arena Skog og samsvarer godt med en helhetlig satsing på rekruttering i de trebaserte verdikjeden gjennom prosjektet TILVEKST.

Situasjonen for skogsentreprenørene i Midt-Norge er at det nesten ikke er nye fagfolk å oppdrive. Samtidig er behovet for nye fagarbeidere økende fordi uttaket fra skogen skal økes i tråd med regjerings avtale med EU. Det er en sterk avhengighet mellom skognæringsaktørene og ressursgrunnlaget i Midt-Norge. Trøndersk industri ønsker mer lokalt tømmer. Mære er den eneste videregående skolen i Midt-Norge som tilbyr VG2 Skogbruk, løpet du må gå for å bli skogsoperatør.

I ALLSKOG er vi bekymret fordi gjennomsnittsalderen blant skogsentreprenørene er over 50 år og markedet i Midt- og Nord-Norge er som støvsugd for fagarbeidere. Derfor har vi engasjert oss for å få til en ordning med hogstmaskin i utdanningsløpet på Mære, fordi vi er helt avhengig av at skogsentreprenørene lykkes med rekrutteringen sier Anne Kathrine Løberg, nesteleder i ALLSKOG-styret.

Mære jubler

bilder-fra-mare
​Foto: Kirsti Kinderås, Arena Skog, gjengen fra Allskog som var på Mære, Hallstein Berre (Mære), Stig Klomsten (Ap), Anne Kathrine Løberg og Rolf Wensbakk (rektor ved Mære)

dag har ikke elevene ved Mære tilgang på hogstmaskiner i opplæringen, og de har kun tilgang på en lassbærer i tillegg til simulator, men nå jubler lærer og kommende elever ved skogbruksutdanningen ved Mære. Neste år er det totalt 70 antall søkere ved VG1 Naturbruk og 10 ved VG2 Skogbruk ved Mære.


   Å få tilgang til en hogstmaskin i opplæringen vil gjøre utdanningen mer attraktiv for ungdommene, og elevene mer attraktive for bedriftene. Vi vet at det er underdekning av skogsmaskinførere og snittalderen på maskinkjørerne er høy, så det vi gjør er viktig for hele næringa, sier Hallstein Berre faglærer ved VG2 skogbruk.

Fylkespolitikerne vil satse på skog

For Trøndelag er skogen en viktig del av et grønt skifte, og Fylkestinget trekker selv frem at FNs klimapanel har pekt på planting av skog som et viktig klimatiltak. En tilvekst på 1 kubikkmeter skog tilsvarer opptak av om lag 1 tonn CO2 og det hogges i dag nesten 1 million m3 per år i Trøndelag. Samtidig har skogvolumet i regionen økt med nesten 20 millioner m3 fra 2010.
Det vil si i at skogen vokser med i overkant av 2 millioner m3 per år, og derfor har skogbruket i Trøndelag en positiv klimaeffekt. Stig Klomsten, fylkestingspolitiker for Arbeiderpartiet mener klimapotensialet av å utnytte skogressursen i Trøndelag enda bedre er stort, derfor forplikter man seg nå til en fireårig satsing:

-          Vi hogger bare halvparten av skogen som vokser til. Her er potensialet stort, og dagens nivå på én million kubikk kan dobles, men da må vi ha fagfolk til å hogge og drive frem skogen.

-          Bruker vi tømmeret til varige treprodukter, vil vi kunne bytte ut forurensende materialer og få et lager av karbon i hele treproduktes levetid. Etterspørselen etter bioenergi til fly og skipsfart er også ventet å vokse kraftig. Skognæringen i fra skogsarbeideren til forskerne ved NTNU vil bli en viktig næring fremover i Trøndelag, forklarer Klomsten ivrig.