0 x 0
fossenever-vu-og-skrubbenever
Fossenever og skrubbenever, dokumentert av en av ALLSKOGs biologer. Fossenever er en rødlistet art, og den regnes som sårbar. Skogbruket skal beskytte leveområder for slike arter.

Dette bør du vite om nye miljøhensyn i skogen

Alt tømmer som ALLSKOG omsetter, er miljøsertifisert etter Norsk PEFC Skogstandard. Industrien og for forbrukerne skal vite at virket kommer fra skog drevet på bærekraftig vis. Fra og med 1. mars må vi forholde oss til nye krav i skogstandarden.

Allemannsretten i utmark er grunnfestet i Norge, så skogbruket har lang tradisjon for å vise hensyn, ikke bare til miljøverdier, men også til annen aktivitet i skogen.

Det er mange som har interesse av skogen og oppfatninger om skogsdrift. Ikke bare nasjonal lovgivning, men også internasjonale avtaler og EU-regelverk kan virke inn på skogbruket. Derfor trenger skogbruket en standard som passer med den norske virkeligheten.

Norsk PEFC Skogstandard er vår nasjonale variant av verdens største skogsertifiseringssystem. Den første versjonen kom i 2000, og den revideres minimum hvert femte år. Næringen er representert på like fot med miljøvern- og friluftsinteresser.

Vi bør tenke på Norsk PEFC Skogstandard som en kontrakt mellom skogbruket og storsamfunnet.

tretaspett-nt-4-5

Bilde: En tretåspett observert av en av ALLSKOGs biologer. Om man ikke ser den, kan man likevel påvise hakkemerker på trær. Tretåspetten er rødlistet og regnes om en nær truet art.

Slik blir endringene

Dette er noen viktige endringer i Norsk PEFC Skogstandard fra og med 1. mars 2023:

  • På alle eiendommer over 1 500 dekar produktiv skog skal 5 prosent settes av som «biologisk viktige områder». Dette fases inn etter hvert som det utarbeides nye skogbruksplaner og drives miljøregistrering i skogen.
  • Nøkkelbiotoper skal kartfestes på alle eiendommer over 50 dekar (tidligere 100 dekar).
  • Det skal vises større hensyn til både hekkende fugl, tiurleik og reirplasser for rovfugl.
  • Hva som er viktige utfartsområder for friluftslivet, skal defineres tydeligere. Skogbruket vil måtte vise større hensyn ved valg av hogstform og flatestørrelse.
  • Kantsonen mot vann og vassdrag skal normalt stå urørt. Om det likevel tas ut enkelttrær i kantsonen, skal dette begrunnes og dokumenteres.
  • Utenlandske treslag kan bare plantes der hvor det tidligere har vært plantet utenlandske treslag. Spredning skal kontrolleres nøyere.
  • Flere detaljerte krav til gjødsling og markberedning for å øke CO2-opptaket i skogen.
  • Hvilke arealer som er viktige for samisk kultur og reindrift, blir nærmere definert.

Du kan laste ned hele skogstandarden fra PEFC Norges nettsider.

kelokjuke-en

Bilde: Kelokjuke på liggende død ved. Kelokjuke regnes som en sterkt truet art.

Egne kurs kommer

ALLSKOG oppfordrer, om du så gjør skogsarbeidet selv eller ikke, til å sette deg inn i skogstandarden. Da kan du ta bedre, opplyste valg om hvordan du vil forvalte skogen din.

Skogkurs kommer med et opplegg for skogeiere, skogbruksledere og entreprenører i løpet av våren. Det blir et nettbasert kurs med en felles markdag.

Samvirkets egne ansatte og entreprenører skal kurses i den nye standarden. Skogeiere som hugger selv, vil måtte ha gjennomgått kurset for å levere tømmer.