0 x 0
trondelagsmotet

Flere skogsbilveier viktig for økt hogst

Skog er genalt, sa Næringspolitisk rådgiver Anna Ceselie Brustad Moe under sitt innlegg på Trøndelagskonferansen. Tema for seansen rundt skog var "Skjebneår for trøndersk skogbruk"
Brustad Moe fokuserte på hvilke unike muligheter vi har i skogen
- Ikke alle kan si at de arbeider i ei næring der økt aktivitet, flere arbeidsplasser og økt verdiskaping er klimavennlig! Det kan vi i skogbruket være stolte av å si!

- Det finnes ingen "quick fix" i skogbruket, vi må løfte sammen om vi skal klare utfordringene vi står overfor i årene som kommer, sa Brustad Moe.

Industriens økte etterspørsel gir oss anledning til å profesjonalisere verdikjeden fra skogeier til industrien. Dette vil over tid også gi høyere tømmerpris for skogeier. En økt tømmerpris vil igjen bidra til økt aktivitet i skogbruket, noe som er positivt for verdiskaping og klima. Dette arbeidet kan ikke ALLSKOG gjøre alene. Vi er avhengig av at mange aktører drar i samme retning. Brustad Moes oppfordring til politikerne var konkrete tiltak på hva vi kan gjøre sammen for å løfte skognæringen.

- Det viktigste enkelttiltaket er å bygge flere skogsbilveier slik at man på en effektiv måte får tømmeret  ut, sa Brustad Moe.


Om Trøndelagsmøtet:
Trøndelagsmøtet arrangeres av Trøndelagsrådet som er et politisk samarbeidsorgan mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Steinkjer kommune. Hvert år samler vi politikere og andre beslutningstakere til Trøndelagsmøtet. Dette er en møteplass for alle ordførere og rådmenn, kommunepolitikere, fylkespolitikere og rikspolitikere, og for sentrale beslutningstakere i næringslivet, i kunnskapsmiljøene og offentlige virksomheter i trøndelagsfylkene.

Les mer om Trøndelagsmøtet her