0 x 0

Følger arbeidet med ny svarteliste

Artsdatabanken reviderer nå Norsk svarteliste og kartleggingsrapporten Fremmede arter i Norge fra 2012. Ny svarteliste er ventet i 2018, og ALLSKOG følger arbeidet. I 2012 ble bartrær for første gang tatt med i vurderingene, og skogbruket har vært kritiske til mange sider av arbeidet Artsdatabankens ekspertgrupper gjorde.

Svartelista er en oversikt over fremmede arter som utgjør den høyeste økologiske risikoen på stedeget naturmangfold av de artene som er vurdert, og er ingen vurdering av om artene er uønsket i Norge. Det er myndighetenes ansvar å ta stilling til om en art er ønsket eller ikke. Skogbruket opplever imidlertid at miljøforvaltningen misbruker svartelista og har nå nærmest forbudt bruken av eksempelvis sitkagran, på tross av føringene i søknadssystemet som ble gitt for de utenlandske treslagene.
 
Skogbruket har gitt høring til nye retningslinjer for vurderingene av arter i revideringsarbeidet til Artsdatabanken, og ALLSKOG har vært i et første orienteringsmøte om arbeidet. Innspill rundt manglende vitenskapelig etterprøvbarhet, utstrakt skjønn fra ekspertgruppene, vurdering av bartrær gjort uten forstlig kompetanse og videre er viktige saker for å sikre riktig vurdering av produksjonsartene i skogbruket. ALLSKOG har etterspurt forbedringer for mange av innsigelsene fra forrige svarteliste.

Høsten 2017 vil ALLSKOG få en oppdatering av de foreløpige vurderingene til ny svarteliste.