0 x 0
allskog_dji_0467_web

Følger med på hvordan ALLSKOG arbeider

Både skogeieren og industrikunden skal være trygg på at ALLSKOG og samvirkets entreprenører driver forsvarlig og bærekraftig. ALLSKOG er både miljøsertifisert og underlagt en mengde krav til tømmerkvaliteten. Hvem sjekker at kravene innfris, og hvordan gjør de det?

ALLSKOG har et omfattende kvalitetssystem for å passe at samvirket drives stadig bedre og innenfor alle lover og regler. Mye av den daglige oppfølgingen av kvalitetsarbeidet i ALLSKOG er det kvalitetssjef Magnus Mestvedt og fagsjef Espen Loe som står for.

– Det er mange som har interesser i det vi gjør, så vi ønsker å være åpne om hvordan vi arbeider og hvordan vi kan bli bedre, sier Mestvedt.

Ingen alvorlige avvik i fjor

Alle avvik som meldes inn, blir registrert, settes i system og følges opp, så lignende feil kan unngås i fremtiden. ALLSKOG hadde, etter egen vurdering, ingen alvorlige avvik i 2022.

Mye av kontrollarbeidet foregår på laveste nivå, ved at medarbeidere dobbeltsjekker sitt eget arbeid eller tar stikkprøver på området de har ansvaret for.

– Vårt interne kontrollarbeid peker på kjøreskader og kantsoner som de to viktigste områdene å forbedre. Det er også noe mange interessenter er opptatt av. Derfor har alle skogbruksledere og maskinkjørere blitt kalt inn til skogdager med opplæring i sporløs kjøring, forteller Mestvedt.

Det har også vært satt inn andre opplæringstiltak rundt Norsk PEFC Skogstandard, som ALLSKOG er miljøsertifisert etter.

En andel av de skogeiere som hogger selv, har også vært med på interne kontroller av det arbeidet som er gjort. 5 prosent av alle egenaktive kontrakter blir tilfeldig trukket ut til kontroll.

Følger opp planting bedre

Det gjennomføres iblant også større revisjoner, internt og eksternt. Avvik som den eksterne revisoren melder inn, blir behandlet i ALLSKOGs kvalitetssystem.

ALLSKOGs eksterne revisor, Det Norske Veritas (DNV-GL), gjennomførte to revisjoner i fjor. Den ene av PEFC og FSC sporbarhetssertifikat, hvor de ikke fant noen avvik, den andre av miljø- og kvalitetsledelsessertifikatene (ISO 9001/14001). Her anførte revisoren at avtaleverket og oppfølgingen av skogsentreprenørene kunne bli bedre.

Revisoren er også opptatt av planting og stell av ungskogen etter hogst. Foryngelsesplikten ligger hos skogeieren, men ALLSKOG har likevel etablert rutiner for å følge opp.

– Det er et mål å øke aktiviteten innen planting og ungskogpleie, så produksjonen i skogen kan økes og kvaliteten på fremtidsskogen forbedres, sier Mestvedt.