0 x 0

Forskere vil doble skogvernet! Hvorfor det?

En evaluering av verdiene i vernet skog er nå gjennomført, og selv om det er store hull i kunnskapen om innholdet av verneverdig biologisk mangfold i de vernede skogområdene i Norge, så hindrer ikke dette forskerne i å konkludere med at det må vernes dobbelt så mye skog! ALLSKOG er bekymret for at forskningsrapporter av lav verdi legges til grunn for politikkutvikling.

Nationen skrev om rapporten: Skogforskere vil doble skogvernet.

Rapporten beskriver kunnskapsmangler om de vernede områdene i skog i Norge. Videre gjennomgår rapporten de vernede skogene fylke for fylke. Forskerne har ikke sett på utviklingen av biologisk mangfold i skogen forøvrig, likevel ser ikke dette ut til å være noen hindring for å anbefale storstilt økt vern i enkelte områder.

Det ble i fjor vedtatt på Stortinget at 10 % av skogen skal vernes.

Det hadde vært naturlig i den sammenhengen og fått gjort en analyse av biologisk tilstand i de norske skogene totalt sett. Er det i det i det hele tatt et behov for økt vern? Eller ivaretar dagens skogsdrift med omfattende miljøhensyn faktisk mangfoldet godt nok. Vi vet at det nå er mer død ved i skogen og det er færre arter på Norsk Rødliste, i tillegg er ca 30% av skogen underlagt miljøhensyn allerede. Mye av skogen verner seg også selv, fordi den ligger i for bratt terreng og for langt fra veg til å være lønnsom å drifte. 

Kan hende med dagens kunnskap og miljøpraksis i det ordinære skogbruket at skogvernet egentlig kunne vært et tilbakelagt stadium. Skogvern er som kjent heller ikke bra for klimaet.

Aftenposten: Skogvern er ikke bra for klimaet.