0 x 0
ips_typographus_4e026-foto-nibio
Barkebille Foto:NIBIO

Fortsatt økning i barkbiller-Trøndelag utsatt

En kjølig forsommer hindret ytterligere økning og angrep av granbarkbiller på levende skog
Overvåkingen viser ytterligere økning for barkbillene i 2015. Økningen i år kan ha sammenheng med
at mange barkbiller har overvintret etter den varme og tørre sommeren i fjor. Økningen i 2015 kunne
trolig har vært enda større dersom forsommeren ikke hadde vært så kjølig og ugunstig for billenes
flukt og formering, sier seniorforsker Bjørn Økland ved NIBIO. Størst økning ble funnet i Trøndelag
etter stormfellinger av granskog, men også her har en kjølig sesong dempet risikoen for angrep på
levende skog.
Vær på vakt!
Situasjonen kan endre seg raskt dersom vi får nye vindfellinger fulgt av varme og tørre somre, slik at
billepopulasjonene blir store nok til å gjøre masseangrep som overvinner forsvaret hos levende
grantrær. Det anbefales derfor å være særlig på vakt i områder hvor det oppstår nye store
vindfellinger og i lokaliteter med store billefangster de siste årene.

Utvidet registrering
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utfører årlige registreringer av barkbillebestandene på
oppdrag for Landbruks- og matdepartementet. Arbeidet gjøres i samarbeid med
skogbruksmyndighetene i fylkene der granbarkbillen finnes. Billene fanges i feller med
feromondispensere som lokkemiddel - slik det er gjort siden 1979. Dette arbeidet har gitt dataserier
av billefangster som er viktig for forskning og råd til forvaltningen.
I år er det gjort registeringer i Østfold, Oslo og Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold,
Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Vest-Agder var
inkludert i barkbilleovervåkingen for første gang i 2015, og resultatene viser et nivå som tilsier at
barkbilleovervåkingen bør videreføres i dette fylket. Stadig mer plantet granskog i Vestlands-fylkene
når mottakelig alder for angrep av granbarkbillen, og flere episoder av vindfellinger og tørkeskader
de siste årene tilsier at det bør undersøkes om granbarkbillen også forekommer i disse områdene.

Link direkte til rapporten:
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2366590/NIBIO%20RAPPORT%201%20%2842%
29.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Link til nettside for barkbilleovervåkning
http://www.skogoglandskap.no/nyheter/2015/status_for_barkbilleovervakingen_2015