0 x 0

Framtidens bygder satser på tre

”Framtidens bygder” er en satsing hvor man gjennom syv pilotprosjekter landet rundt skal utforske og vise hvordan framtidens bærekraftige bygder kan se ut.
Pilotprosjektene skal vise hvordan man kan bringe Norge i retning av et klimanøytralt samfunn og bruk av kortreiste materialer som tre er en viktig del av prosjektet. Prosjektet er i hovedsak finansiert gjennom Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) bolystsatsing. Dette er en svært god satsing for skogbruket og vi gjengir derfor denne saken fra Landbruks- og matdepartementet. 

Framtidens bygder er initiert av Norske arkitekters landsforbund - Ecobox i samarbeid med TreFokus og ZERO. Prosjektet varer i første gang fram høsten 2013 og målsettingen er å heve kunnskapen om hvilke muligheter bygder og mindre steder har for å bli mer fremtidsrettet og bærekraftige – en debatt som fram til i dag i stor grad har blitt ført på de store byenes premisser.
Tre som materiale

- Jeg håper prosjektet kan bidra til å utvikle ny og klimavennlig arkitektur og bygningsteknikk som egner seg til sentrumsutvikling av bygder og tettsteder. Her bør tre få en sentral plass som materiale – en klimavennlig ressurs vi i dag ikke utnytter godt nok og som har et stort potensial til å bidra til lokal sysselsetting og verdiskaping, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Resultatene og erfaringene skal vise løsninger i praksis. Når prosjektperioden er over skal de utvalgte pilotprosjektene dele sine erfaringer med andre småsteder om hvordan en ”riktig” utvikling i bygder og mindre tettsteder kan være en del av klimaløsningen. Fortetting der folk bor, kortreiste byggermaterialer, økt bruk av tre, klimavennlig transport og energi er noen av stikkordene for de syv pilotprosjektene.

Prosjektet "Åkle" viser hvordan fremtidig fortetting i Iveland kommune vil se ut. Byggingen er allerede igang.

Prosjektet "Åkle" viser hvordan fremtidig fortetting i Iveland kommune vil se ut. Byggingen er allerede igang. (Illustrasjon: Iveland kommune/Ola Roald arkitektur)

De 7 utvalgte pilotprosjektene er lokalisert over hele landet – fra Iveland i Aust Agder via prosjekter i Rakkestad, Harestua, Granvin og Norddal til Flakstad i Nordland som det nordligste.

Trebasert Innovasjonsprogram i Innovasjon Norge vil støtte prosjektet “Fremtidens bygder” og ønsker at satsingen skal frambringe ytterligere utviklingsprosjekter som kan fremme tre som bygningsmateriale også på dette området. Programmet har blant annet innvilget Arkitektkontoret Ola Roald AS 450.000,- i støtte til utvikling av bærekraftige konsepter, hvorav det ene prosjektet er lagt til Iveland og inngår i ”Fremtidens bygder”.

Framtidens bygder har et budsjett på ca 4 millioner kroner hvorav halvparten er finansiert av KRD gjennom bolystsatsing. Resten av finansieringen skjer som egeninnsats fra pilotprosjektene og med støtte fra Trebasert Innovasjonsprogram.