0 x 0

Fremmedartslista 2018

Fremmedartslista 2018- et bestillingsverk preget av svakt underlag og svakt faglig arbeid

Skognæringa Kyst frykter rasering av kystskogbruket og ekskludering viktig næringsgrunnlag langs kysten.  Den måten artsarbeidet er blitt gjort på ved utarbeidelse av Fremmedartslista 2018 er under enhver kritikk og beslutningsgrunnlaget er for svakt. Artsdatabanken har nå forlatt kravet om verdinøytral informasjon og etterprøvbare vurderinger.

Ole Hartvig Bakke, talsmann i Skognæringa Kyst SA, er sterkt kritisk til Fremmedartslista 2018 som ble fremlagt på en konferanse i Oslo nylig.. Fremmedartslista har plassert viktige treslag som Sitkagran, Lutzgran og en rekke andre utenlandske bartrær i høyeste risikoklasse.

Skognæringa Kyst vil påpeke at disse artene i utgangspunktet er produksjonsarter som har en styrt utvikling og avvikling. Produksjonsarter med en skjøtsel og behandling bør betraktes og behandles på en annen måte enn tilfeldig innførte arter.

Skognæringa Kyst mener måten kriteriene for økologisk risikovurdering av fremmede arter er brukt på, ikke er relevant for disse artene. -Artsdatabankens vurderinger og konklusjoner på Sitkagran, Lutzgran og en rekke bartrær mener vi er feil. Risikovurderinger bygge på faktagrunnlag og etterprøvbar dokumentasjon, ikke skjønn fra enkeltpersoner, sier Bakke.

Ved plassering av tresortene i høyeste risikoklasse kan veien til et forbud synes kort. Et forbud vil dramatisk kunne endre rammevilkårene, slik at skogareal vil gå ut av produksjon, mens andre areal vil få lavere og mer usikker produksjon. Dette vil ha store negative konsekvenser for verdiskapningen i kystskogfylkene og skogens bidrag i klimakampen. Store areal påtenkt som klimaskogareal vil også måtte skrinlegges. – Vi forventer at det tas grep for å endre på dette, og at skogbrukets produksjons-arter foreløpig tas ut av Fremmedartslista i påvente av en ny vurdering, sier Ole Hartvig Bakke.

Faktainformasjon
Viktigste utenlandske treslag

Sitkagran og Lutzgran brukes på arealer der det ikke er egnede lokale forhold for norsk gran, særlig fordi det er vind- og saltpåvirkning, eller på områder der Sitkagran og Lutzgran gir betydelig bedre produksjon enn norsk gran. Også andre utenlandske treslag er supplement til våre hjemlige treslag.

Om Skognæringa kyst

Skognæringa Kyst SA er en overbygning for skognæringsforumene i de ni kystfylkene fra Finnmark i nord til Agder i sør. Skognæringsforumenes aktører representerer verdikjedene i skogen, fra skogeier til industri – fra treet slår rot til ferdig produkt.

Skognæringa kyst er en del av trepartssamarbeidet Kystskogbruket, som sammen med fylkesmennene og fylkeskommunene ivaretar interessene og potensialet til de ni kystskogfylkene.