0 x 0
bente_husby-foto-mona-vaagan
Bente Husby er ansatt i ALLSKOG. Hun leverte sin master ved NMBU på Ås sommeren 2016 med tema "Nøyaktighet i skogbruksplan. Foto: Mona Vaagan

Grønn utdanning- med jobbgaranti

Bente Husby tok grønn utdanning og fikk jobb før masteren ble levert! Det gjorde hennes medstudenter også. 

Bente er odelsjente og bor på hjemgården Husbybakkan i Skaun. Planen er å ta over gården om fem til ti år. Før den tid skal hun sette seg godt inn i hva det innebærer å ta over, slik at hun er mest mulig forberedt på hva det innebærer av kunnskap og av daglig jobb. Hun håper og tror at det vil være mulig å kombinere gårdsdrift med jobben i ALLSKOG. Bente er opptatt av tradisjoner, og ønsker å ta godt vare på det generasjoner før henne har gjort på gården 

Gården er på rundt 200 dekar dyrket mark og 1200 dekar skog. Det tas årlig ut rundt 200 m3 skog. Far Eldar Husby er andelseier i ALLSKOG, og egenaktiv skogeier. -Skogen tas ut med motorsag, traktor og vinsj, forteller Bente. -Pappa og farfar har alltid pleid godt med skogen vår, og det skal også jeg sørge for å gjøre den dagen jeg tar over drifta, forteller Bente.  

Bente har master i «Nøyaktighet i skogbruksplan». Feltarbeidet til masteren ble utført i Melhus kommune. - Jeg var opptatt av å skrive en relevant oppgave for nåtiden, men like mye for framtiden. Oppgaven omhandler bla fokus på nøyaktig volum, bonitet og alder når skogen takseres. Å ha ekstra fokus på bonitet er viktig, fordi dette har stor innvirkning på hogsttidspunkt, dersom skogeier er opptatt av å hogge skogen ved optimal økonomisk hogstmodenhet.  

Da Bente var ferdig med 10.klasse var hun fast bestemt på at det var naturbruk på Skjetlein vgs hun skulle ta. Dette til tross for at få av hennes venner valgte denne utdanningsretningen. Hun har ikke angret en dag på dette valget. Hver torsdag hele vinteren var vi ute i skogen, og det ga mersmak.  Det var skogbrukslæreren min på Skjetlein vgs som tente gnisten for skogfag for fullt. Bente tok påbygg naturforvaltning, som var studieforberedende til en studenttilværelse på NMBU på Ås. – På Ås hadde vi et bredt fagmiljø, med alt fra økonomer til ingeniører til landskapsarkitekter. På Ås kan studentene selv velge fag fra alle institutt og sette sammen en egen pakke som gjør den enkelte student interessant for framtidige arbeidsgivere. Den valgfriheten har man ikke på andre «skogskoler», forteller Bente. 

-Jeg forsøkte å velge bredt, slik at jeg kunne få innblikk i litt av alt om skogen. Jeg tror ikke det er så lurt å spesialisere seg for tidlig. Det var bedre for meg å ha en viss peiling på hele området enn å kunne veldig mye om et lite område. Jeg tok ekstra fag i GIS (kart). Kartteknologien utvikler seg raskt og skog og teknologi hører både nåtiden og framtiden til. Jeg tok også eiendomsfag som gjør meg rustet til å verdsette landbrukseiendommer.  

Bente har i høst jobbet mye med frivilling vern. Det har vært en bratt læringskurve, medgir hun. Med gode mentorer i ALLSKOG har hun lært mye. Jeg måtte knekke salgskoden for å få napp! Og det er ikke bare enkelt. Akkurat nå er hun prosjektleder for ny skogbruksplan i Orkdal og Meldal. Prosjektet tilbyr en ressursoversikt, eller du kan kalle det en varetelling av skogen på vegne av skogeieren, forteller hun. Gjennom skogbruksplanen får skogeier en oversikt over hvilke ressurser som er i skogen. Hva som kan hogges, hva som må pleies og hvilke miljøverdier som finnes. Når man har fått en skogbruksplan kan de skogeierne som er interessert, bestille forslag til behandling av skogen. Det kan være hogst, planting, ungskogpleie eller kanskje frivillig vern. Gjennom ALLMA kan man nå få skogbruksplanen digital. Vi har selv helt ny skogbruksplan i Skaun, så jeg har sørget for at pappa er rustet til å bruke ALLMA i forvaltningen av skogeiendommen. - Framtiden i skogen går hånd i hånd med teknologien, sier Bente stolt. 

Bente oppfordrer ungdom som lurer på om de skal inn i samme utdanningsløp som henne å søke. -Hopp i det og søk, det taper man aldri på. Det er fullt mulig å ta påbygg for å få generell studiekompetanse, selv om man går en grønn linje på vgs.  

For å få jobb må man selv stå på og selge inn egen kompetanse. Man må være pålogget og aktivt oppsøkende. Gjennom hele studiet hadde Bente sommerjobb i ALLSKOG og fikk mulighet til å bli godt kjent med organisasjonen. Deretter fikk hun jobb i ALLSKOG allerede før hun leverte sin master. Det var hun ikke alene om. Hele 10 av de 12 medstudentene hennes hadde jobb før skolegangen var ferdig. I dag har alle jobb, relevant jobb til utdanningen, forteller Bente.