0 x 0
forside-naturindeksen

Har Miljødirektoratet laget en 2.utgave av Naturindeks for Norge med verdi?

I morgen fremlegges 2.utgave av Naturindeks for Norge. 1.utgaven kom i 2010, og i etterkant av denne ble det skittentøyvask i regjeringen og i avisspaltene da daværende Direktoratet for naturforvaltning (DN) ga skogbruket skylda for lave verdier for biologisk mangfold i skog i Naturindeks for Norge.  Vi i skogbruket og skogforskningen påpekte åpenbare kortslutninger i forskningen og referansene som lå som grunnlag for verdiene i skog. Det ble stilt kritiske spørsmål i Stortinget og Landbruksministeren meldte at han ikke lengre hadde full tillit til direktøren ved DN.    

"Skogen kommer ut med middels til lave verdier i naturindeksen, og skårer dermed lavere enn de fleste andre hovedøkosystemene. En av årsakene er at skogsdrift har redusert mengden død ved og gamle trær i skogen. Lave rovdyrbestander drar også ned." 

Dette var konklusjonen fra Janne Sollie i (DN) som la frem Norges første Naturindeks i 2010, som skulle si noe om tilstanden til biologisk mangfold i de 9 hovedøkosystemene i norsk natur. 
Daværende Landbruksminister Lars P Brekk gikk ut med følgende kommentar;

 "...Når naturindeksrapporten vurderer dagens skogtilstand tar man utgangspunkt i en referansetilstand der skogen er gammel naturskog - altså urskogsliknende skog - en tilstand man knapt har hatt i landet så lenge det har vært mennesker her. I rapporten framgår det at med en slik referansetilstand er det umulig å oppnå høyere indeks for skog enn 0,7 til 0,8. Etter departementets vurdering tilsier dette at man til neste versjon av naturindeksrapporten bør se nærmere på om det er valgt en hensiktsmessig referanse..."  Les hele Brekks nyhetssak fra 2010 her; Landbruksdepartementet Naturindeks 2010

Landbruksministeren uttalte til media om Naturindeksens referanseverdier; "Skal man legge en mekanisk tellemåte til grunn, slik direktoratet gjør, er det best om vi alle flytter fra Norge og landet legges øde." 

Debatten førte til at DN åpnet for å justere naturindeksen; DN Åpner for å justere Naturindeksen 1.okt 2010

ALLSKOG krevde fullt innsyn i arbeidet med Naturindeksen; Vil til bunns i Naturindeksen 9.okt10

​Den 24.november 2015 legges det fram en ny utgave av Naturindeks for Norge. ALLSKOG forventer at referansetilstanden for skog er endret fra urskog, til en tilstand som vil gi et reellt sammenlikningsgrunnlag for å vurdere utviklingen i norske skoger, når det gjelder det biologiske mangfoldet. Vi forventer også at indeksen ikke blir misbrukt for å skade skogbrukets omdømme.

Om dette ikke er og blir gjort, vil vi igjen få et ubrukelig verktøy fra Miljøforvaltningen.