0 x 0
anna-cb-moe-allskog-sa

Hogst i vårskogen

Naturvernforbundet ønsker stopp i hogst på våren, og har masseutsendt leserbrev landet rundt. ALLSKOG gir svar på tiltale i Rana Blad.

Naturvernforbundets innlegg ble publisert i Rana Blad 22. mars 2017.

ALLSKOGs svar:

Hogst i vårskogen

Vi i skogbruket er klar over at ei skogsdrift kan gjøre sterkt inntrykk mens den pågår – både for folk og dyr. Det er derfor viktig å vite at i vårperioden mai til juli drives det hogst på under 0,5 % av skogarealet i Norge. På de øvrige 99,5 % kan både dyrelivet og vi mennesker nyte naturen i vårsola.

I leserbrevet fra Vedal i Naturvernforbundet i Rana og omegn den 22. mars reises det flere påstander som vi i ALLSKOG ser grunn til å kommentere.

Det er viktig for oss å understreke at skogbruket i Norge er drevet etter anerkjente miljøstandarder. Både nærings-, frilufts- og miljøorganisasjoner har deltatt i utforming av standardene. De 27 kravspunktene i Norsk PEFC Skogstandard er resultatet av en avveining mellom miljømessige, sosiale og økonomiske interesser, med andre ord ut fra målet om å oppnå en bærekraftig utvikling. Disse standardene går på flere punkter lenger og krever mer av oss enn de lover og forskrifter som skogbruket er underlagt.

Skoglevende fuglearter har en stabil bestandsutvikling

Miljøhensyn er en viktig del av standardkravene. Skogbruket er derfor en av de største brukerne av informasjon om miljøverdier i Norge. Kunnskap om status, sårbarhet og utvikling legges til grunn for hvilke hensyn som er viktig for å sikre bærekraftig forvaltning for alle plante- og dyrearter i skog. Det er nettopp derfor det blant annet tas konkrete hensyn til flere sjeldne og hensynskrevende fuglearter, spesielt i hekketida. Samtidig viser Norsk Ornitologisk Forbund sin overvåkning av hekkebestandene til våre vanlige fuglearter på land (TOV-E), at de skoglevende fugleartene har en stabil bestandsutvikling. Kunnskap fra blant annet Rødliste for arter (Artsdatabanken) viser at presset er størst på fuglearter som har sine leveområder utenfor skogen.

Biomassen fra skog- avgjørende for å nå 2-gradersmålet

De økonomiske hensynene skal ivareta samfunnets behov for å skape verdier, arbeidsplasser og en fornybar utvikling. ALLSKOG er en del av en verdikjede som sikrer skogeiere økonomisk avkastning på sitt fornybare råstoff, samtidig som det gir grunnlag for foredlingsindustrien og en grønn omlegging i landet vårt. Skal bedrifter som Arbor-Hattfjelldal, Moelven van Severen og Norske Skog være konkurransedyktige, er de avhengige av en jevn og stabil forsyning av råstoff. Heller ikke skogindustrien er slik sammensatt i det internasjonale markedet at de kan ta vårpause, slik Vedal foreslår.

Nordland er Norges største skogreisingsfylke og hogsten vil øke de nærmeste 10-20 årene. Biomassen fra Nordland vil bringe landet vårt framover i det grønne skiftet, slik at flere klimafiendtlige byggematerialer og energikilder kan erstattes med fornybar biomasse. Vi antar at også Naturvernforbundet ønsker å ta i bruk naturens økosystemtjenester på en bærekraftig måte for å nå 2-gradersmålet.

Samspillet mellom skogeier, skogeierorganisasjon og skogindustri vil bli viktigere for vekst og utvikling av lokalsamfunnene også i Nordland. Både FN og våre egne myndigheter er blitt mer og mer klar over hvor viktig skogen er for løsning av klimautfordringen som verdenssamfunnet står overfor. Bruk av skogen er avgjørende, og foryngelsen etter hogst vil også sikre kommende generasjoner en skogressurs, framfor at skogen blir stående og råtne. ALLSKOG SA, Anna Ceselie Brustad Moe Næringspolitisk sjef