0 x 0

Innspill til ny PEFCskogstandard

PEFC Norges arbeidskomite har revidert de miljøkravene skogbruket følger for å sikre ivaretakelse av biologisk mangfold i skogen og levering av miljøsertifisert tømmer til skogindustrien. Forslaget har nå vært ute til høring, og ALLSKOG har gitt et bredt innspill til forslaget. Det forventes at ny revidert standard blir internasjonalt godkjent og tatt i bruk fra høsten 2015. 

Høringsdokumentene er utlagt her; PEFC Norge

For ALLSKOG har det spesielt vært fire punkter som har vært viktig å påpeke.  
ALLSKOG mener det er gode klargjøringer som blir gjort på enkelte kravpunkt i PEFC revideringen. Det er også behov for endringer i punkter og noe omskriving, for å sikre en god og praktikabel miljøstandard.

  1. ALLSKOG har særlig påpekt behovet for klargjøring i forhold til ansvar. Overgangen mellom skogaktører som utfører oppdrag mot samme skogeier må klargjøres bedre, for å sikre gode rutiner for oppfølging av ansvar. Det må ikke være tvil om hvem som har ansvar for miljøhensynene til enhver tid. 
  2. I ALLSKOGs område mangler storparten av skogeierne MiS-registrering (Miljøregistrering i Skog) og nyere skogbruksplaner. Det er krav i følge PEFC at MiS skal være på plass. ALLSKOG har påpekt viktigheten av fortsatt dispensasjonsmulighet for dette. Det vil fortsatt ta mange år før storparten av skogeierne langs kysten har fått tilbud om MiS og plan. Derfor er det viktig at muligheten for fortsatt å bruke føre-var-rutinen opprettholdes.  
  3. Under kravpunktet som omhandler bygging av skogsbilveger legges det føringer for å ivareta INON (Inngrepsfrie områder i Norge) Dette temakartet, som ikke viser reellt inngrep i norsk natur, ei heller noen oversikt over viktige miljøverdier er foreslått fjernet fra forvaltningen av regjeringen. Det blir derfor helt feil at PEFC skogstandarden skal hindre bygging av skogsbilveg akkurat i de områdene behovet for vegbygging kan være størst, ut fra temakart som ikke lengre skal brukes. Slike områdevernliknende krav går også mot grunneierretten.
  4. Kravpunktene om skogreising og bruk av utenlandske treslag er også foreslått endret av ALLSKOG. Kravpunktene har store områdebegrensninger og er regionalt belastende, slik de er utformet nå. ALLSKOG er enig i at det er de norske treslagene som skal brukes ved foryngelse og at utenlandske treslag kun er et supplement der dette er nødvendig. Likevel er forslagene om ytterligere innskjerpet bruk uforståelig all den tid naturmangfoldloven med forskrift og et strengt søknadsregime innført siden forrige revisjon av PEFC skogstandarden. Kravpunktene må også se muligheten i de utenlandske treslagene som en viktig sikkerhet for framtidig skogproduksjon i de klimaendringene vi nå er utsatt for. Å nekte bruk av plantemateriell som kan være svaret for framtida er svært uklokt. I tillegg er det forslag om å nekte bruk på øyer og fjordarmer, som nettopp kan være de områdene den framtidige klimaskogsatsingen kan gjennomføres. Det er nå satset 15 millioner kroner på klimaskog i statsbudsjettet for 2015.