0 x 0

Innspill til vegstrategien i Trøndelag fylke

Prosjektleder Arena Skog Trøndelag, Ole H. Bakke har levert innspill til "Delstrategi veg fra Skognæringa i Trøndelag"

Det overordna nasjonale målet om Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til lavutslippssamfunnet- er godt, og reflekterer også de målsettingene som skognæringa har på transportområdet.

Skognæringas fokus er først og fremst retta mot tømmertransporten, og her ser vi noen konkrete problemstillinger som bør møtes i strategidokumentet.

1. 10 tonns akseltrykk
Så godt som all tungtransport i dag baserer seg på standardiserte kjøretøy som er bygd for 10 tonns akseltrykk. Derfor bør vegnettet som tilbys også være klassifisert til å tåle 10 tonns akseltrykk (BK10). Uavhengig av bransje er mange transportører i dag nødt til å kjøre med overlast på 8 tonns (BK8 og BKT8) vegstrekninger.

For tømmertransporten  betyr 8 tonns akseltrykk at vi må kjøre 20 eller 30 tonn nyttelast, mot 40 tonn på et standard tømmervogntog.  Dette kan føre til nesten dobbelt så mange turer
(ref. sikkerhet),  nesten dobbelt så stort klimagassutslipp (ref. lovutslippssamfunnet ), og nesten dobbel kostnad (ref. verdiskaping).

Vår påstand er at alle fylkesvegene tåler 10 tonns akseltrykk det meste av året, det er bare et
spørsmål om hvor mye som oppgraderes for tåle 10 tonn også i teleløsningsperioden og regnfulle perioder resten av året.

Konklusjon
: Klassifiser og i nvester opp alle fylkesveger til 10 tonns akseltrykk .


2. Bruer

Bruer er ofte flaskehalser for tømmertransporten, fordi et standard tømmervogntog veier 60 tonn, mens bruene i mange tilfeller er klassifiserte for bare 40 eller 50 tonn. Konsekvensene av dette blir de samme som i pkt 1hva gjelder antall turer, klimagassutslipp og økte kostnader. Mye er gjort av fylkeskommunen og Statens Vegvesen på dette området de to siste årene, men mye står fortsatt igjen.
I vedlegget vises prioriterte bruer for nyklassifisering og forsterkings-investeringer. Itillegg har vi ei liste over større bruer som vil åpne for tømmerressurser vi ikke når i dag fordi bruene ikke kan forsterkes, men må nybygges. Dette gjelder f.eks
  1. Rongnes bru i Midtre Gauldal.
  2. Meldal bru i Meldal
  3. Svean bru i Klæbu
  4. Hell bru i Stjørdal
  5. Straumsbrua i Inderøy
  6. Foldabrua i Høylandet.

Konklusjon: Investeringsbudsjettet for bruer må få et betydelig løft


3. Avkjøringer og velteplasser

Tilgjengelighet til skogarealet er svært viktig og spesielt ved hogst. Skognæringa opplever nå en mer restriktiv holdning i forhold til lasting inntil fylkesvegnettet. I en del tilfeller kan det være aktuelt å bygge lunneplass adskilt fra vegbanen. Vi ber om at det vises velvilje i forhold til å lage avkjøringer. I utgangspunktet er det ønskelig å utforme lunneplassen slik at denne kan være permanent, men om dette av ikke lar seg gjøre vil en midlertidig avkjøring være av stor viktighet for lunneplasser som har mer sporadisk bruk. Det er også viktig å oppgradere avkjøringerne til skogsbilveger og velteplasser når fylkesvegene blir oppgradert.


Bruprogram Trøndelag skog 2018
Sluttrapport flaskehalsanalyse