0 x 0

Jordbrukets krav

Bondeorganisasjonene har idag levert sitt krav til Staten i jordbruksforhandlingene. ALLSKOG spiller hvert år inn skogbrukets behov både til offentlige myndigheter og faglagene, siden skogbruket ikke sitter ved forhandlingsbordet.
I år hadde ALLSKOG størst fokus på økte midler til skogsbilvegbygging. Dette har forhandlingsutvalget til Bondelagene hensyntatt, men det er også alt.

Her har vi klippet inn jordbrukets krav for 130.000 skogeiere. De foreslår 10 millioner kroner ekstra, og en intern omdisponering som skal bidra til 20 millioner kroner til skogsbilvegbygging.

ALLSKOGs kommentar til kravet er at dette ikke engang vil rekke til etterslep og nye veganlegg i ett fylke. I tillegg er ikke noen andre utfordringer for skogbruket og skognæringa nevnt. I en skjebnetid for vår næring trengs sterke virkemidler, og selv om det er store utfordringer i landbruket, er det ingen motsetning i å gi også skogbruket en mulighet. Skogbruk er en av flere viktige inntektskilder for svært mange i jordbruket.

Utfordringene i hele verdikjeden i skogbruket er kjent. Vi vet at Landbruks- og Matdepartementet har god oversikt og har en bredere inngang til vår næring. Tilbudet fra Staten er ventet rundt 7.mai.
   

Fra jordbrukets krav;

"11.7 Skogbruk Bevilgningen til skogbruk er for 2013 på 204 mill. kroner – en økning på 10 mill. kroner fra 2012. I de tradisjonelle skogstrøkene er behovet for modernisering av eksisterende veinett stort, og dette forsterkes av endringer i klimaet og større drifter. I skogreisingsstrøkene står man i fare for å spolere mulighetene for å få på plass et godt veinett i dette omløpet. Grunnen er at man har ligget på etterskudd med planlegging og utbygging på veinettet. Hovedplanarbeidet som nå er utført i regi av kystskogbruket og kommunene har lagt forholdene til rette for at veibyggingsaktiviteten skal kunne økes. I dette arbeidet har man avdekket at konfliktene rundt skogvegbygging lokalt oppfattes som små. I denne situasjonen er det viktig at tilskuddsrammene gir rom for økt vegbyggingsaktivitet. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke bevilgningen til skogbruk med 10 mill. kroner til 214 mill. kroner. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår videre at bevilgningen til bygging av skogsbilveier økes med 20 mill. kroner innenfor bevilgningen på 214 mill. kroner. Bevilgningen forøvrig fordeles i eget møte mellom avtalepartene."