0 x 0

Jordbruksavtalen i boks!

Jordbruksavtalen er signert for 2014 og oppgjøret gir et nulloppgjør til skogbruket. Fordelingen i midlene til skogbruket som ligger i LUF forhandles mellom partene til høsten.

Se sluttprotokollen her;

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/pressesenter/pressemeldinger/2013/enighet-i-jordbruksoppgjoret-jordbruksop.html?id=727042

 

Bioenergiprogrammet

Partene er enige om å øke avsetningen til Bioenergiprogrammet med 3 mill. kroner til 25 mill. kroner i 2014.

Skogbruk

Partene er enige om å videreføre avsetningen til skogbruk med 204 mill. kroner i 2014. Fordelingen av midlene mellom de ulike virkemidlene innen skogbruk, gjøres etter drøftinger mellom avtalepartene.

Partene viser for øvrig til Regjeringens forslag om en tiltakspakke for skog- og treindustrien i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2013.