0 x 0

Klimaskogeventyret igangsatt i Norge

steinkjer-klimaskog-30.aug15 
Statsråd Tine Sundtoft startet det norske klimaskogeventyret på Steinkjer...

Søndag 30.august møtte ALLSKOGs Inger Smågård og Espen Loe på Steinkjer der Statsråd Tine Sundtoft (H) markerte starten for den norske klimaskogsatsingen. På bildet er også Nils Bøhn fra Norges Skogeierforbund. Det er nå igangsatt et treårig pilotprosjekt i Nord-Trøndelag, Nordland og Rogaland. 
Planting av skog hos skogeiere i Norge er vurdert som et av de enkleste og mest samfunnsøkonomiske klimatiltakene. Vi i Allskog er glad for at regjeringen nå vil bruke midler på innenlandske tiltak som også er bra for skognæringa. Dette har vi arbeidet for i mange år, både gjennom Kystskogmeldinga, Klimakur 2020 og flere stortingsmeldinger.

Trippel vinn-vinn
Planting av klimaskog er en trippel vinn-vinn sak. Den er bra for oss skogeiere som får en ressurs å høste, for framtidig verdiskaping i samfunnet og for klimaet. Når større deler av landet vårt gror igjen er det viktig av vi nå kan få vurdert arealene og sette dem i skogproduksjon i stedet. Gjengroingsmark har liten verdi.

Oppfordrer skogeierne
Vi i ALLSKOG oppfordrer skogeiere til å ta godt imot prosjektet og tilby sine arealer for å sikre skogressursen for framtida i klimaets tjeneste. Vi i Trøndelag har en komplett verdikjede i skognæringa og tunge forskningsmiljøer som kan løfte sammen med regjeringen i årene framover, når overgangen til bioøkonomien igangsettes for fullt.