0 x 0
allskog_dsc8441_web
Administrerende direktør Snorre Furberg

Kontinuerlig arbeid med miljø er viktig

Skogbruket har siden årtusenskiftet vært fullt miljøsertifisert. Likevel er det ei næring som løpende møter på nye miljøutfordringer i et klima som både har blitt villere og våtere.

Miljøarbeidet skal være synlig på alle nivåer i ALLSKOG, fra hogstmaskinpilotens vurderinger under hogst, til de overordnede verdiene som sier at «Vi reduserer vårt avtrykk maksimalt og fremmer bærekraft i vår virksomhet». Administrerende direktør i ALLSKOG, Snorre Furberg, ser både en positiv utvikling og muligheter for forbedring.

  • Utviklingen de siste ti årene har vist at mangfoldet i norske skoger har økt. Dette har skjedd samtidig som skogbruket har hatt et større fokus på livsløptrær, kantsoner og død ved, sier Furberg.

Skogindustrien skal ha en jevn flyt av tømmer gjennom året, som krever at samspillet mellom ALLSKOG og entreprenørene fungerer best mulig for å minimere sporene etter skogsdrift.

  • Det finnes ikke økonomi i næringa dersom vi skulle begrenset hogsten til én eller to måneder i året hvor det er tele i bakken. Samtidig har skogbruket et ansvar for at det ser okei ut etter gjennomført drift, og det er fullt mulig å avvirke skog uten å vekke harme blant allmenheten, påpeker Furberg.

Skogbruket er avhengig av å bli som god som mulig på å håndtere uforutsette utfordringer på en måte som er mest mulig skånsom for miljøet for å kunne drive hogst året rundt. Miljøarbeidet skal dermed være en rød tråd i alt ALLSKOG gjør. Fra planlegging av hogst til gjennomføring, til sporpuss, til foryngelse, og til andre skogkulturtiltak som ungskogpleie og gjødsling, før det på nytt er aktuelt med hogst.

  • Uønskede og uforutsette hendelser er noe vi daglig jobber med, og vi har gode standarder og prosedyrer vi følger for å begrense omfanget av slike hendelser. Likevel kan vi gjøre feil, enten det er snakk om avrenning til vassdrag som følge av kraftig regnvær eller andre livsmiljøer som kan bli påvirket av skogdriften, innrømmer Furberg.

Det siste året har det vært noen tilfeller av avrenning til bekker og elver hvor Statsforvalteren har kommet med pålegg, og hvor ALLSKOG har vært nødt til å ta ansvar for å kartlegge eventuelle skader.

  • I disse tilfellene har det blitt gjennomført biologiske undersøkelser i ettertid, og resultatene så langt viser heldigvis at miljøet i form av fisk, elvemuslinger og andre bunndyr ikke har blitt skadet av avrenningene. Dette er likevel en viktig påminnelse om at det er en kontinuerlig jobb å ha en bevisst holdning til miljøarbeid, forklarer Furberg.

I etterkant har det blitt gjennomført kursing både for skogbrukslederne og maskinførerne i sporløs kjøring, som omhandler både planlegging og gjennomføring av selve hogsten. Det handler om å bruke bar der hvor skogsmaskinene skal kjøre, bygge broer over bekker, og gjøre tilpasninger i nedbørsperioder og overgangssesonger.

Det er ISO-14000-sertifiseringene som ligger i bunn for alt ALLSKOG gjør. Dette er en internasjonal sertifiseringsordning som ALLSKOG har vært en del av i over 20 år. I tillegg gjennomføres selve skogbehandlingen etter Norsk PEFC Skogstandard som reforhandles omtrent hvert femte år. Magnus Mestvedt er kvalitets- og HR-sjef i ALLSKOG, og er en av de som kontinuerlig jobber for at ALLSKOG skal fortsette å være en miljøsertifisert aktør.

  • Disse sertifiseringsordningene både forplikter og gjennomsyrer alt ALLSKOG gjør. Det er helt avgjørende for ALLSKOG å være sertifisert, ellers ville samvirkets livsgrunnlag være fullstendig borte, forklarer Mestvedt.

En tredjepart sjekker årlig om rutiner og praksis i ALLSKOG skjer etter boka. Den siste runden med ekstern revisjon skjedde etter sommeren, og vil gi svar på hva som fungerer og hva som kan fungere enda bedre. På denne måten blir miljøarbeidet aldri en hvilebjelke, men et område som det jobbes kontinuerlig med.