0 x 0

Landbruksministerens gode budsjettlekkasje

Landbruksminister Dale forteller i Nationen at regjeringen vil bruke 26,5 millioner kroner mer til skogsbilveger og utskipningskaier for tømmer i 2017. Han oppfordrer i tillegg kommunene og fylkeskommunene om å legge til rette for tømmervogntog med 60 tonn og 24 meters lengde.


ALLSKOG er svært glad for at Dale fortsetter tradisjonen fra Sylvi Listhaug og i tillegg øker satsingene som vi har etterspurt.

De statlige investeringsmidlene til skogsbilvegbygging blir gitt gjennom jordbruksoppgjøret, og årets nulloppgjør for skogeierne var derfor en stor skuffelse. I tillegg ble det ingen bevilgninger til veg i statsbudsjettet i 2016 fra landbruksminister Dale.

Listhaug ga 10 millioner ekstra i statsbudsjettet i 2014, og økte til 20 millioner i 2015. Etter et år uten denne ekstrabevilgningen, kommer nå Jon Georg Dale med en lekkasje fra budsjettet til neste år på 26,5 millioner kroner! Det gir samlet 95 millioner kroner til kaier og skogsbilveger foruten jordbruksoppgjørets midler.

ALLSKOG takker for det arbeidet landbruksministeren har nedlagt for å sikre disse millionene og for at han i tillegg oppfordrer kommunene og fylkeskommunene som offentlige vegeiere til å bidra til å legge til rette for en helhetlig god infrastruktur for skognæringa.

ALLSKOG arbeider tett opp mot Statens Vegvesens regionkontor og kommunene i vårt område for å bidra til oppskrivinger i veglistene. I tillegg lager vi prioriteringslister for Vegdirektoratet over de viktigste strekningene som bør rustes opp for å sikre effektiv tømmertransport. Et bruprogram for bruer på fylkesvegnettet er det som nå står øverst på behovslisten for statsbudsjettet for 2017. ALLSKOG er svært glad for at landbruksministeren spiller på lag med oss i disse sakene.

Les saken i Nationen 23. september.

ALLSKOGs oversikt over midlene til skogbruket gjennom jordbruksoppgjøret.