0 x 0
brekk-og-bakke-2-18.mars11

Medhold i sak om bruk av utenlandske treslag

ALLSKOG har i flere år arbeidet for å sikre framtidige muligheter for å bruke optimale treslag i norsk skogbruk. Saken toppet seg etter bruddet i PEFC-sertifiseringsforhandlingene i 2010 om dette temaet, og etter den tid har det vært lange forhandlinger i regjering om bruken av utenlandske treslag i norsk skogbruk.
 
Nå har parlamentarisk leder i Sp, Lars Peder Brekk bistått skogbruket gjennom å ha krevd en presisering fra miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Naturmangfoldloven fra 2009 ga forskriftshjemmel til å regulere bruken av utenlandske treslag i Norge. Det tok svært lang tid før regjeringen ble enig om et forskriftsforslag. Denne ble likevel vedtatt 25.mai i 2012, med ikrafttredelse 1.juli samme år, og gir et svært byråkratisk og tidkrevende søknadssystem for å plante ulike treslag. ALLSKOG har hele veien bistått med argumentasjon og fakta for å sikre optimal bruk av norske og utenlandske treslag og skogbruket vant igjennom enkelte forbedringer til forskriften, men søknadssystemet framstår likevel som svært lite hensiktsmessig for det aktive skogbruket.

Like før forskriften ble vedtatt kom Klimameldinga fra regjeringen som klart slo fast viktigheten av aktive skogbrukstiltak for å bedre klimaet. Institutt for Skog og Landskap har lenge vist til at det beste og mest effektive treslaget ift opptak av CO2 er sitkagrana, samtidig som de har tilbakevist negativ kritikk mot dette treslaget fra miljøvernorgansisasjonene.

Resultatet ble at regjeringen, bare i løpet av noen få uker har gitt svært gode tiltak for skogbruket, samtidig som de har innskrenket mulighetene for skogbruket i å bidra aktivt med bruk av optimale treslag i kampen for et bedre klima.  

1.oktober i fjor kom Veileder til forskrift om utenlandske treslag. Denne var utarbeidet av Miljøverndepartementet, og gikk svært langt i å forby bruken av de treslagene som tidligere på sommeren hadde blitt høyest kategorisert i Svartelista fra Artsdatabanken. ALLSKOG mener Svartelista gir et godt kunnskapsgrunnlag for riktig bruk av de ulike treslagene, for å unngå spredning til sårbare naturtyper, likevel mener vi kategoriseringen av sitkagran er gjort på feil grunnlag, og har påpekt dette opp mot Artsdatabanken og Kunnskapsdepartementet.
Fylkesmennene er nå kurset i bruken av forskriften og veilederen om utsetting av utenlandske treslag, og ALLSKOG har igjen vært ute i kampen for de viktige treslagene for kystskogbruket. Vi mener klart at veilederen til forskriften går altfor langt og forbyr i realiteten viktige treslag, noe en svartelisting i seg selv ikke gir grunnlag for. Vi formidlet derfor en bekymringsmelding til Stortinget og har nå fått medhold i vår sak gjennom Lars Peder Brekks skriftlige spørsmål til Miljøvernminister Solhjell.

Resultatet etter langvarig næringspolitisk arbeid fra ALLSKOG og andre i skogbruket er at Miljøvernministeren gir oss medhold i at forskriften og veilederen til denne, ikke skal gi et forbud mot utenlandske treslag, og han presiserer at veilederen skal revideres allerede i år.