0 x 0
sp-troika-feb12

Media hyller skog som månelanding

Senterpartiet sin hovedsatsing for den nye klimameldingen er skogtiltak. Dette har skognæringa ønsket og gitt innspill til i mange mange år. Skogtiltak med økt planting på 5 millioner dekar og økt satsing på skogpleie vil kunne fange over 12 millioner tonn ekstra CO2. Meldingen er ventet framlagt fra regjeringen i juni.

"Den beste måten å bruke skogressursene som klimaredskap på, er å øke hogsten slik at vi kan erstatte mer fossilt brensel - og samtidig drive et aktivt skogbruk der vi bygger opp ny skog. I klimasammenheng er det faktisk slik, at jo mer intenst vi utnytter skogen og bygger ny skog -jo større klimagevinst får vi."

Dette uttalte Lars Peder Brekk 2.juni 2009, da regjeringen la fram klimameldingen for landbruket.

Nå har denne uttalelsen blitt hovedsatsingen til et av regjeringspartiene!