0 x 0

Meld.St.21 Norsk klimapolitikk. Gratulerer med dagen til alle i skogbruket!

Regjeringas klimamelding ble framlagt 25.april. ALLSKOG har i flere år arbeidet med innspill til samfunnsøkonomiske og effektive skogtiltak som vil øke verdiskapingen i skognæringa, samt gi et bedre klima. Skogen skal nå få bidra mer! 

Klimapolitikkens skogsatsing gir fantastiske muligheter. Endelig er skogens bidrag i klimasammenheng befestet og gjennomføringen kan starte fra dag en. Det legges opp til økte inntektsmuligheter for skogeierne og et større samfunnsbidrag til å utvikle og ta ibruk skogressursen. 

Norsk Klimapolitikk Meld. St 21 kan lese her. Kapittel nr 9 omfatter skogtiltakene:  Meld St nr 21 Norsk Klimapolitikk

Utdrag fra meldingen: 

"Regjeringen vil:

Øke det produktive skogarealet gjennom redusert avskoging og skogforringelse og gjennom en aktiv bærekraftig politikk for økt tilplanting på nye arealer. Som en del av dette, vil regjeringen presentere en strategi for økt skogplanting. Samtidig må det utvikles miljøkriterier for dette. Kommunene bør gjennom arealplanleggingen søke å redusere avskogingen.

Opprettholde eller øke karbonlagret gjennom aktiv, bærekraftig skogpolitikk blant annet gjennom styrket innsats innen skogplanteforedling, økt plantetetthet og gjeninnføring av forbudet mot hogst av ungskog samt å styrke skogvernet.

Utrede en ordning med frivillige klimatiltak og samarbeidsavtaler med grunneiere om etablering av klimaskoger.

Bedre insentivene til uttak av råstoff fra skogen til bioenergi, med særlig vekt på skogsavfall (GROT) slik at blant annet tiltak med kort tilbakebetalingstid for CO2 prioriteres.

Bidra til økt karbonopptak gjennom målrettet gjødsling av skog. Samtidig må det utvikles miljøkriterier for dette.

 

Skog og skogforvaltning kan i prinsippet bidra til å redusere klimagassutslipp på tre hovedområder: 

For det første kan redusert avskoging og skogforringelse redusere utslippene av klimagasser. 

For det andre kan skogen fjerne klimagasser fra atmosfæren ved å ta opp CO2 og lagre dette som karbon i biomasse og jordsmonn (karbonsluk og -lager). Dette opptaket kan økes ved å øke skogarealet, og ved å øke opptaket i biomasse og jordsmonn på eksisterende arealer. 

For det tredje kan klimagassutslippene reduseres ved at produkter fra skogen erstatter bruk av fossil energi direkte (bioenergi), eller ved å erstatte produkter som er energikrevende i produksjon (for eksempel stål og betong). Bruk av treprodukter med lang levetid vil også bidra til forlenget lagring av karbon. Det er viktig at skogen som brukes til disse formålene forynges etter hogst og at det gjennomføres skogskjøtselstiltak, slik at skogen vokser opp igjen og vinner tilbake utslippet ved avvirkning.”

Videre slås det fast i meldinga at.....

"Den samlede klimagasseffekten av skogtiltak er blant annet avhengig av hvor energieffektivt vi bruker produktene fra skogen. For eksempel gir bruk av trematerialer til erstatning for sement større klimagasseffekt enn bruk av tre til biodrivstoff. Videre er effektiv skogskjøtsel viktig for å maksimere veksten av ny biomasse etter hogst. Rask planting etter hogst, gjødsling, tynning, forlenget omløpstid med videre er tiltak som isolert sett kan bidra til å øke opptaket av CO2. For tidlig avvirkning, mens trærne vokser mest, kan redusere opptaket."