0 x 0

Miljødirektoratet gir skogeierne full støtte - og kjenner Fylkesmannens vedtak om driftsbegrensninger ved Håhjem tømmerkai ugyldig

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har det siste året arbeidet for å begrense driften på ALLSKOGs tømmerkai i Håhjem i Skodje kommune. Bakgrunnen for ønsket om begrensning av transporten over Håhjem tømmerkai, var en klage på støy fra en campingplass i området. Miljødirektoratet har kjent Fylkesmannens vedtak ugyldig. Nå tjener mange skogeiere på Sunnmøre penger på skogen sin, fordi skogindustrien får halvert transportkostnadene gjennom båttransport.

I vedtak av 26.juni 2015 skriver Miljødirektoratet;

«Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ikke hjemmel til å regulere støy fra havnevirksomheten ved Håhjem kai gjennom pålegg etter §7 i forurensningsloven. Vedtaket av 29.april 2015 kjennes ugyldig.»

Økt transport av tømmer på båt framfor veg er et viktig mål for myndighetene. Dette effektiviserer tømmertransporten og sikrer økt avsetning av tømmer fra skogeiere langs kysten. Skogen i Møre og Romsdal er en stor og voksende næringsvei. ALLSKOG søkte derfor om midler til å utbedre Håhjem kai i 2012, som igjen førte til at den ble ei satsingskai i Landbruksdirektoratet. Kaia er nå rustet opp for til sammen 3,5 millioner kroner, og er i god drift.

En klagesak på støy fra lastingen av tømmer over kaia har bidratt til en lang og vanskelig sak med Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Et vedtak med støykrav og driftsbegrensninger ble gitt ALLSKOG i april i år. Håhjem kai ligger på et regulert næringsområde, sammen med flere andre bedrifter, og lokale aktører hadde stor nytte av frakt over kaia. Hadde driftsbegrensningene som ble gitt blitt stående, ville også flere enn skogeierne blitt rammet økonomisk og samfunnet mistet viktig verdiskaping. Begrensningene ga store utfordringer for transporten over Håhjem kai, og ALLSKOG måtte stenge kaia for annen transport enn tømmer for å sikre nødvendig fleksibilitet i det tidsrommet som var igjen.

Begrensningene er nå kjent ugyldige av Miljødirektoratet, og ALLSKOG vil igjen ta opp kontakten med andre aktører.

På vegne av skogeierne på Sunnmøre ønsker ALLSKOG en god dialog med Skodje kommune om satsing på skogbruket i området og framtidig drift ved Håhjem tømmerkai.

Driftsbegrensningene som opprinnelig ble gitt av Fylkesmannen i Møre og Romsdal var som følger;

«Begrensningene under gjelder for all båttrafikk med anløp ved Håhjem kai:

  • Det skal ikke forgå anløp/lasting/lossing/avgang av båter ved Håhjem kai mellom klokken 23 og 07 (natt) alle dager i perioden fra 1. mai til 1. september.
  • Den samme begrensningen av aktivitet som er satt for natt mellom 1. mai og 1. september, ikke anløp/lasting/lossing/avgang av båter, skal også gjelde for samtlige helligdager/offentlige fridager i året.
  • I perioden fra 1. september til 1. mai, kan det foregå planlagt aktivitet, anløp/lasting/lossing/avgang av båter, ved kaianlegget inntil 5 netter. Øvrige netter i perioden, skal det ikke være aktivitet ved kaia. Nød-anløp ved kai på grunn av uvær regnes som en uforutsett hendelse og skal ikke telles.
  • Alle anløp ved Håhjem kai skal bli varslet naboen i god tid, minst 3 dager før anløpet. Det gjelder både anløp med og uten natt-aktivitet ved kaia.
  • Det skal føres logg som viser anløpstider, avgangstider og tilhørende aktivitet ved kaia.

Opplysningene skal tas vare på i minst 5 år og være tilgjengelig ved kontroll eller forespørsel fra forurensningsmyndighetene.»