0 x 0
kopi-bokstaver-allskog

Næringspolitisk arbeid i ALLSKOG

Tømmertransportøren kjører i full fart mot Resa bru i Meldal kommune, han er på jobb for å hente råstoffet ut av skogen og levere det til industrien, slik at skogeieren skal få betalt. I dag som andre dager etter at han begynte å kjøre 60-tonns tømmerbil må han kjøre rundt Resa Bru – den tillater bare opp til 50 tonn. Men en dag…

ALLSKOG har jobbet med konkrete næringspolitiske saker siden ALLSKOG ble til gjennom fusjonen mellom skogeierforeningene på 90-tallet. Det næringspolitiske arbeidet krever ressurser, tid, kunnskap om offentlig forvaltning og et politisk- og administrativt nettverk.

Når vi snakker om næringspolitikk så mener vi politisk bestemte tiltak, eller tilskudd som kommer næringsutøvende til gode – som skogeieren. Vårt viktigste organ opp imot sentrale myndigheter er Norges Skogeierforbund, som sitter tett på maktens korridorer i Oslo, men av og til er ALLSKOG selv nødt til å ta veien om Oslo for å fronte skogeierne sine saker. Dette gjelder ofte saker som er geografisk avgrenset, eller som er interessant for oss, men ikke for andre andelseierlag, som bruk og planting av utenlandske treslag – som Sitka eller Lutz gran.

I det næringspolitiske arbeidet jobber vi derfor i hovedsak langs tre spor: Å øke bevisstheten rundt bruken av tre, særlig hos offentlige myndigheter som utbyggere. Vi jobber med infrastruktur. Oppskriving og oppgraderinger av bruer, veier, jernbaneoverganger, kaiterminaler og skogsbilveier for å nevne noen av oppgavene. Det tredje vi jobber med er mot forvaltningen. Kampen mot tvangsvern, tilskuddssatser til skogeierne kommunalt, regionalt og statlig i jordbruksforhandlingene og fra fylkesmannen. Andre oppgaver på dette området er skogbruksplanlegging, og frivillig vern – der vi forhandler på vegne av skogeieren mot staten.

Oppskriving av kommunale og fylkeskommunale veier

Etter stormen Dagmars herjinger jula 2011 tok ALLSKOG tak og etablerte tett kontakt med Statens Vegvesen, Samferdselsdepartementet og Fylkesmennene for å finne hensiktsmessige måter å få ut tømmeret på. Det viste seg at så mange som 9 av 10 kommunale veier i Møre og Romsdal ikke kunne kjøres 50 tonn på, og slettes ikke 60 tonn tunge og 24 meter lange vogntog slik vi sikter mot i dag.

For å eksemplifisere: Hvis ikke ALLSKOG hadde lyktes i arbeidet hadde tømmeret blitt kjørt ut med 50.000 tømmerbiler, i stedet for med 7.000 biler på 50 tonn hver.

I etterarbeidet av stormen Dagmar ble det tydelig hvor mange flaskehalser det fantes og fortsatt fins for tømmer i Midt-Norge og Nord-Norge. Vi har derfor kartlagt og sendt inn flere hundre veistrekninger, bruer og krappe svinger og andre flaskehalser. Statens Vegvesen har med bakgrunn i vårt arbeid allerede skrevet opp og kontrollert mer enn 10.000 av sine 11.000 bruer med tanke på klargjøring for 60 tonns tunge og 24 meter lange tømmervogntog.

Resa Bru i Meldal Kommune er nok et slikt eksempel på at næringspolitisk arbeid lønner seg

Resa bru beskrives nasjonalt som en av de verste flaskehalsene i landet. Dette er den eneste gjenværende flaskehalsen på fv. 700 mellom Berkåk og Orkanger. I forbindelse med arbeid i Stortinget klarte vi i samvirkeorganisasjonene å få på plass et eget bruprogram over statsbudsjettet, for å utbedre flaskehalser.

Resa bru får i år 2,5 millioner kroner, slik at brua kan oppdrageres. Det sikrer verdier for 25-40 millioner og volum på opp mot 60.000 kubikk. Forsterkning av Resa bru vil derfor også føre til at deler av tømmertransporten overføres fra veg til sjø. Derfor er dette også godt miljøtiltak. I tillegg vil det forenkle forsyningen til Moelven i Namsos eller Norske Skog på Skogn fordi mer av virket kan transporteres på sjø.

Det siste året

I løpet av det siste året har ALLSKOG levert innspill på flere hundre veistrekninger som bør utbedres. I tillegg har vi prioritert 50 fylkesveibruer for forsterking/nybygging, hvorav 12 i Nordland, 12 i Trøndelag og 14 i Møre og Romsdal er foreslått forsterka gjennom Regjeringas bruprogram for tømmertransport. I skrivende stund jobber vi også med utbygging av åtte kaiterminaler i Midt- og Nord-Norge, for å få tømmeret på båt og til industrien fra der det er i dag.

Ny næringspolitisk plan, vi ser framover Etter ønsker fra dere som skogeiere har vi i ALLSKOG begynt arbeidet med å lage en ny næringspolitisk plan for selskapet. Formålet er enkelt. ALLSKOG skal bli mer synlige i næringspolitiske spørsmål, og vi skal være tettere på saker skogeiere mener det er viktig at ALLSKOG jobber med. Derfor starter vi med blanke ark og en spørreundersøkelse. Vi vil at du skal fortelle oss hvilke saker det er viktig at vi jobber med, og hva du mener ALLSKOG ikke skal jobbe med - vi er lydhøre.