0 x 0
bilde-1

Naturindeksen viser bedring i skogens bio.mangfold

2.utgaven av Naturindeks for Norge angir endring i tilstand i det biologiske mangfoldet i økosystemene i Norge over tid ut fra et valgt sett indikatorer. Tilstanden i skogen er bedret, slo Ellen Hambro fast under lanseringen i Trondheim idag.

Referanseverdiene for alle økosystemer, unntatt kulturlandskapet er satt til uberørt natur med liten menneskelig påvirkning. Tilstanden i skog blir dermed kun av teoretisk interesse, da det er drevet skogbruk i Norge i mange hundre år. Ellen Hambro, direktør ved Miljødirektoratet påpekte at Naturindeksen ikke er et direkte forvaltningsverktøy, men et grovt bilde som viser endring. Hun slo også fast at referansetilstandene ikke er et forvaltningsmål og at skogbruk i Norge er en selvfølgelighet og regulering av rovdyrbestandene er politisk vedtatt.

Med dette som utgangspunkt registrerer ALLSKOG at skogens biologiske mangfold er bedret. Noe også framleggelse av Norsk Rødliste viser.  

bilde-2

Utdrag fra Miljødirektoratets nyhetssak om Naturindeksen 24.november 2015:

"Naturindeks for Norge 2015 viser at tilstanden for det biologiske mangfoldet i norske økosystemer i 2014 avviker til dels betydelig fra referansetilstanden. Økosystemer i vann får generelt høyere verdi enn de på land. – Som forventet får skog og åpent lavland relativt lave verdier i naturindeksen. Vi har et omfattende jordbruk og skogbruk. Det gir selvsagt en viss reduksjon i tilstanden for det biologiske mangfoldet i disse økosystemene. Her vil utviklingen over tid være mest interessant for å se om vi beveger oss i riktig retning med tanke på å ivareta artsmangfoldet, sier miljødirektør Ellen Hambro."

ALLSKOG viser videre til Norges Skogeierforbunds vurderinger, og bekymring for misbruk av indeksen:
www.skog.no