0 x 0

Nedskriving av aksjer i Norske Skog preger årsresultatet i ALLSKOG

Årsresultatet i ALLSKOG i 2015 er prega av nedskriving av verdiene av ALLSKOGs aksjer i Norske Skog. Nedskrivningene gir et finansresultat på minus 18,1 mill kroner, og et årsresultat etter skatt på minus 18,5 mill kroner. Det kan derfor ikke betales andelsutbytte basert på årsregnskapet for 2015.

Underliggende drift ga et resultat på pluss 5,0 mill kroner, men summen av ekstraordinære driftsposter på 3,2 mill kroner ga et offisielt driftsresultat på 1,8 mill kroner. De ekstraordinære postene handler hovedsakelig om nedskriving av beholdninger på gamle rotkjøp og driftsoppdrag.

- Vi har rydda opp i alle gamle usikre beholdninger og fordringer, og går inn i 2016 med blank ark, sier adm direktør Ole Hartvig Bakke i en kommentar. -I 2016 skal vi ha fullt fokus på effektiv og lønnsom produksjon og logistikk i og fra skogen. Vi må også vurdere leveranse av brenselsflis som forretningsområde. ALLSKOG leverte 150.000 fast m3 flis til smelteverk og fjernvarme anlegg i 2015. Brenselsflis har blitt et stadig mer krevende forretningsområde, med bortfall av statlig stimuleringsstøtte, og prisregulering mot stadig fallende energipris. Vi vil derfor vurdere å fase ut noen av kontraktene på brenselsflis i 2016. Desto mer gledelig er det å se at vi har grunnlag for å øke leveransene av smelteverksflis. Dette bidrar til å opprettholde verdien av skogeiernes energivirke, samtidig som det åpner nye avsetningsmuligheter, f.eks. i Nordland nord for Saltfjellet, forteller Bakke.

 

ALLSKOG skaper verdier for skogeier og regional industri

Skogeierne nordafjells har produsert hele 1.184.000 m3 tømmer i 2015. ALLSKOG holder et høyt og effektivt tempo i skogen, noe som har stor betydning for industrien i regionen og verdiskaping for skogeierne. 2800 skogeiere har sammen med ALLSKOG bidratt til dette viktige arbeidet.  1342 egenaktive skogeiere har fortsatt skogen som arbeidsplass. I tillegg er nærmere 400 arbeidsplasser i sving for å planlegge, hogge og levere tømmeret.

ALLSKOG har gjennom sitt logistikkprogram effektivisert transporten av tømmeret. Større lass, bedre planlegging og tilrettelegging reduserer antall kjørte lass. Dette er viktig for miljøet og vegslitasjen, og dette arbeidet fortsetter. ALLSKOG planter og legger til rette for 2 nye trær for hvert tre som hogges. Et nytt tre binder i sin levetid 1 tonn CO2. Skogeiere i Norge bidrar til å lagre 30 mill CO2 netto hvert år – det utgjør 50% av det totale menneskeskapte CO2-utslippet i Norge.

Dette er i særklasse det viktigste klimabidraget som leveres i Norge.

 

Skogbruksplanlegging er viktig for skogeierne. Det siste året har ALLSKOG taksert 800.000 daa produktiv skog gjennom 15 store prosjekter samtidig. Videre er 2000 miljørapporter gjort klare før hogsten er startet. Miljørapporter dokumenterer miljøhensyn før hogsten starter.

Dette er viktig for å ivareta miljøhensyn.

 

En god, gammeldags vinter med tæle i bakken betyr god fart i skogen. I ALLSKOG fortsetter arbeidet for skogeiere og en særdeles viktig industri for regionen.

Vi bidrar til å utvikle en næring i tråd med det grønne skiftet.

 

ALLSKOG har en markedsandel på 83 % i sin geografi. Omsetningen i konsernet er nå på 1,1 mrd kr.

 

For mer informasjon, kontakt:

Adm.direktør Ole Hartvig Bakke, tlf. 913 42 857

Organisasjonssjef Oddny Estenstad, 913 99 653