0 x 0
Bård Vegard Solhjell legger fram klimameldinga

Norsk klimapolitikk - Pressemelding fra ALLSKOG

Stor støtte til skogeierne i Norsk Klimapolitikk

Skogbruket har gjennom mange tiår løftet fram budskapet om skogens klimabidrag. De norske skogeierne kan bidra til et bedre klima på mange vis, og regjeringen har nå lagt fram en klimapolitikk som støtter skogeiernes muligheter til økt klimavennlig verdiskaping. Det slås fast at den beste måten å bruke skogressursene som klimaredskap på, er å øke hogsten for å produsere mer tømmer til erstatning for mer forurensende materialer, samtidig som vi planter ny skog og driver skogskjøtsel.
Budskapet fra regjeringa vil gi et enormt løft for skognæringa. Næringa i Norge representerer en omsetning pr. år på over 40 milliarder kroner idag, og gir grunnlag for om lag 25.000 årsverk (6.000 i skogbruket, 14.000 i trelast og trevareindustrien, og 5.000 i treforedlingsindustrien.)

ALLSKOG står klar til å bidra i regjeringas strategi for økt skogplanting på nye arealer. Bare i kystskogbruket finnes over 10 millioner dekar gjengrodde arealer, som kan taes ibruk til skogproduksjon. Langs kysten er det spesielt viktig at en kan ta i bruk de mest effektive treslag, og vi forventer derfor at skogplanting ikke vanskeliggjøres gjennom forslaget om forskrift om bruk av utenlandske treslag.

Hogsten skal økes og klimagassgevinster for landet ved økt trebruk vil bli godskrevet det nasjonale klimaregnskapet. Dette ble fastslått i klimaforhandlingene i Durban. Dermed økes gevinsten av passivhusstandarden som regjeringen foreslår innen 2015, ved å bygge med massivtre. Et gjennomsnitlig bolighus i massivtre lagrer 50 tonn CO2 i husets levetid.

Etterspørselen etter skogressursen får også et løft gjennom klimafondet, der 50 mrd kroner gjøres tilgjengelig for å løfte fram klimavennlige industripilotprosjekter, samt gjennom energieffektivisering, utfasing av oljekjeler og omlegging til bruk av bioenergi fra skog.

Skogtiltakene, som økt planting på nye arealer, gjødsling og ungskogpleie er tiltak skogbruket allerede har rutiner for, og som kan iverksettes gjennom økte virkemidler og veiledning av skogeiere med en gang.

ALLSKOG er svært fornøyd med budskapet i klimameldingen Norsk Klimapolitikk Meld.St nr 21 (2011-2012) som ble framlagt onsdag 25.april.