0 x 0
bilde-07.08.2019-11-05-25
Skogplanter på Alstadhaug planteskole

Norske skogplanteskoler leverte omlag 40,2 millioner planter i 2018

I 2018 ble det plantet 40,2 millioner trær i Norge, scenariene i FNs klimapanels nye landrapport forutsetter at det må plantes skog på 2 - 12 millioner Km2  for å ha nok råstoff og for å øke co2-opptaket. 12 millioner Km2 er et areal tilsvarende USA og Mexico til sammen. ALLSKOG mener vi i Norge bør ta vår del av ansvaret, og øke plantinga i Norge med 50 prosent på kort sikt.

FNs spesialrapport skisserer flere veier til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, de fleste scenarioene forutsetter økt planting og bruk av ressurser fra skogen. De scenariene som ikke forutsetter økt bruk av areal til skog, er de mest optimistiske med tanke på raske og effektiv klimaomstilling av verdenssamfunnet.

Her hjemme er planting av skog økende og interessen for å plante skog i Norge vokser sterkt, skriver Nationen. I 2013 ble det plantet om lag 28,5 millioner trær i Norge, mens det tilsvarende tallet for 2018 endte på 40,2 millioner. Det viser tall fra skogfrøverket.

– Målet med skogplanteforedlingen er i første rekke å øke skogproduksjonen og verdiskapningen i skognæringen, men økt vekst gir også økt binding av CO2. Det er et ønske både fra politikere og fra skognæringen at det skal plantes enda mer skog i Norge i årene framover, sier daglig leder Frode Hjort i Skogfrøverket til Nationen.

Likevel avskoges det i Norge, 50.000 dekar skog hvert år til vei, bygg og annen infrastruktur. Kun for å erstatte denne tapte ressursen kreves det at det plantes 5 – 7 millioner nye trær.

Avskogingen representerer hvert år et tapt opptak av klimagasser tilsvarende 1 – 2 millioner tonn co2. Derfor bør kommuner, fylkeskommuner og staten selv stille krav til offentlige og private utbygger som avskoger om at de må plante eller finansiere at det plantes på et tilsvarende areal som de hogger, akkurat slik loven krever av skogeiere i dag. Skal skogvolumet øke i fremtiden, og CO2-opptaket ikke stagnere må plantingen øke betydelig.

-       – Det er utfordrende at skogplantingen i Norge starter mange millioner i minus hvert år, fordi noen aktører slipper unna å plante, derfor mener vi i ALLSKOG at plantingen i Norge bør øke med 50 prosent til minst 60 millioner planter i året sier Ole Andre Hestmo, ansvarlig for planting og ungskogpleie i ALLSKOG.

FNs spesialrapport om landarealer viser at klimaendringene fører til mer tørke og mindre dyrkbart areal til jordbruk og skogbruk. Derfor konkluderer FN med at landarealene må utnyttes bedre, som betyr at det må plantes tettere der det er skog i dag, og at skog som er ødelagt av storm, jordras og andre naturkatastrofer raskt må felles og nyplantes, så alt tilgjengelig skogareal er i aktiv produksjon for klimaets beste.

For norske forhold dreier det seg stort sett om å plante gran. Det er suverent mest grantrær som blir levert fra planteskolene. Av de 40,2 millionene trær som ble levert i fjor, var 39,1 millioner gran, 600.000 var furu og 400.000 var andre treslag.

– Skog er en fantastisk ressurs for CO2-binding, og alt som lages av olje i dag kan lages av tre i morgen. Skal omstillingen fra fossilt til fornybart gjennomføres på en bærekraftig måte må vi plante mer skog, sier Hestmo.