0 x 0

Ny Rødliste viser at det går bedre i skogen

Den norske rødlista for arter 2015 som ble lansert i dag, viser en positiv utvikling for skoglevende arter. Et stort antall skoglevende arter er tatt ut av rødlista eller nedklassifisert. Dette skyldes økt kunnskap og at tilstanden i skogen økologisk sett har blitt bedre, sier direktør Nils Bøhn i Norges Skogeierforbund. 

ALLSKOG er svært glade for denne utviklingen. Det viser at de miljøhensynene vi i skogbruket tar ved hver hogst som gjennomføres, har god virkning.
Som følge av at flere arter er vurdert, er antallet truete og nær truete arter nærmest uendret fra 2010 til 2015. Rødlista viser likevel en klar positiv utvikling for skoglevende arter. Hvis en tar utgangspunkt i de artene som ble vurdert og klassifisert i 2010, viser rødlista:

 Av de reviderte artene har 349 skoglevende arter fått en lavere truethetskategori, mens 117 arter har fått en høyere kategori i 2015.
 Av de drøyt 1100 skoglevende artene som var vurdert som truet (kategoriene CR; EN og VU) i 2010, er 162 arter ikke lenger vurdert å være truet, mens 48 arter som i 2010 ble vurdert som nær truet (NT) eller livskraftig (LC) nå er vurdert som truet.
 Av de drøyt 1800 skoglevende artene som var rødlistet (kategoriene CR, EN, VU og NT) i 2010, er 177 arter nå helt ute av rødlista, mens 53 arter som ble vurdert som livskraftig (LC) i 2010 har blitt rødlistet. Dette innebærer at det blant de reviderte artene har blitt 122 færre rødlistete arter.

– Denne positive utviklingen viser at det miljøarbeid norsk skogbruk har gjort de siste 20 årene gir konkrete resultater. Dette gir seg utslag direkte i rødlista, men også ved at artsmangfoldet i norske skoger har blitt større, sier Bøhn. Han viser til at miljøarbeidet har ført til en bedring i livsmiljøet for mange arter og økt sannsynlighet for at nye arter etablerer seg. – Det har blant annet blitt flere sopparter og flere fuglearter som direkte eller indirekte følge av økt mengde død ved i de norske skogene, forklarer han.
– Når antallet truete og nær truete arter i skog er tilnærmet stabilt til tross for at mange arter er nedklassifisert, skyldes det at langt flere arter har blitt vurdert nå enn i 2010. Dette gjelder både nyoppdagete arter, andre arter som tidligere ikke er vurdert og arter hvor datagrunnlaget tidligere har vært vurdert som for dårlig til å kunne kategorisere arten, sier Bøhn.
– Skog er den naturtypen som har flest rødlistearter. Det er vanskelig å unngå så lenge 60 % av alle arter i Norge er skoglevende, påpeker Bøhn.

Les mer her; 
Artsdatabanken NY Rødliste 18.november 2015