0 x 0

Ny vedtatt skogpolitikk

Stortinget har nå vedtatt Landbruksmeldinga; St.meld nr 9 Velkommen til bords. Der er også rammene for skognæringa i årene framover behandlet.

ALLSKOG har hatt god kontakt med flere politikere i forkant av meldinga, og gitt innspill om skogbrukets muligheter og behov i vårt område fra Møre til Troms. Saksordfører Arne L Haugen (Ap) påpekte i stortingsdebatten 12.april at hele komiteen, altså alle partiene på Stortinget støtter det aktive bærekraftige skogbruket.


Skogressursen et samfunnsansvar og klimatilpassede skogplanter

Videre viser hele komiteen til at "...regjeringen vektlegger at det er et samfunnsansvar å vedlikeholde skog som en fornybar ressurs, med tanke på kommende generasjoner, og at det er et betydelig potensial for økt oppbygging av skog i Norge gjennom tettere planting etter hogst og etablering av skog på nye arealer. Komiteen er enig i dette, og viser til at dette lykkes best når foryngelsen etableres raskt med bruk av foredlet plantemateriale tilpasset klimaendringene, med tilfredsstillende tetthet og med etterfølgende skogskjøtsel."

ALLSKOG er svært glad for denne formuleringen fra komiteen, og viser til at det da er full enighet om at de beste treslagene bør benyttes. Sitkagran og andre utenlandske treslag har vist seg og være godt klimatilpasset langs kysten av Norge og i tillegg gir disse treslagene den absolutt beste biomasseproduksjonen og CO2 bindingen. Stortinget har dermed gravlagt innføringen av forskriftsforslaget om Utenlandske treslag, som vi har vært svært bekymret for skal vedtas i regjeringen. 

Skognæringa, infrastruktur og aktivitet blant skogeierne

"Komiteen er opptatt av å få til mer forskning bl.a. med mål om økt produksjon av biokull og utvikling av andregenerasjons biodrivstoff og ser fram til at det blir lagt til rette for en forsterket innsats på dette området. I lys av den vanskelige situasjonen den tradisjonelle treforedlingsindustrien er i for tiden, vil komiteen peke på at et lønnsomt og aktivt skogbruk er en forutsetning for at det skal være mulig å opprettholde og videreutvikle en omfattende trebasert industri i Norge. Tiltak som kan bedre skogbrukets infrastruktur må prioriteres, samtidig som det må vurderes andre tiltak som kan motivere skogeiere til å øke aktiviteten på egen eiendom."

ALLSKOG har ved flere anledninger påpekt viktigheten av økt skogsbilvegbygging for å muliggjøre økt aktivitet i skogbruket. Vi mener at skogsbilvegbygging er det enkelttiltaket som gir størst hogst og samarbeid mellom skogeierne, og er glad for at også næringskomiteen vektlegger samarbeidstiltak.

Skogbruksplan

ALLSKOG har ved flere anledninger gitt innspill om behovet for endringer i skogbruksplanleggingsforskriften. Det er nedsatt et utvalg i SLF som nå ser på dette. I stortingsbehandlingen påpekte flertallet at de ser på tilskuddsordningen til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer for å sikre et bærekraftig skogbruk, som en av de viktigste støtteordningene.
Dette er en svært god merknad som vil bidra til å sikre skogbruksplanene som et veiledningsverktøy for skogeierne også i årene som kommer, og ALLSKOG er svært glad for denne støtten.

Trebruk

"Komiteen viser til at økt trebruk og økt utbygging av bioenergi er sentrale tiltak for å nå viktige nærings-, energi- og klimamål, og støtter satsinga på økt bruk av trevirke til ulike former for trebruk og til energiformål."

ALLSKOG mener dette er et svært godt signal om videre satsing på skogbruket fra et samlet Storting. Alle partiene er også enige om at økt bruk av tre er en del av løsningen på klimautfordringene. 

Ikke omtalte saker   

ALLSKOG registrerer at den offentlige veiledningstjenesten ikke er omtalt i Stortingets behandling. Antallet skogbruksstillinger i kommunene og hos fylkesmennene har gått dramatisk ned de siste årtiene. Dette er en utvikling som går utover aktiviteten i skogbruket i en tid da kunnskap om skogbruk stadig blir mindre. Skogeiersamvirket har gitt innspill om at vi kan bidra sterkere til veiledning av skogeierne, på lik linje som rådgivning i landbruket skjer gjennom Nortura og Tine. Statlig støtte til skogeierorganisasjonene for en økt veiledning kan bli et godt suplement til det offentlige apparatet.

En felles innsynsløsning til kartdatabasene, samt opprydding av disse, slik at skogbruket på en bedre kunnskapsbasert måte kan ta riktige miljøhensyn er heller ikke omtalt. Mulig er dette utelatt fordi et arbeid allerde er igangsatt av SLF og Skog og Landskap. Dette er et svært viktig tiltak for å bedre mulighetene for at skogbruket gjør gode miljøhensyn under skogsdriftene.

Les hele innstillingen fra Næringskomiteen her på Stortingets hjemmesider.