0 x 0
allskog__dsc8514_web

Offensiv skogpolitikk i Hurdalsplattformen

Den nye regjeringen har lagt fram en offensiv skogpolitikk i Hurdalsplattformen. Det lover godt for at skogen blir en viktig del av norsk klimapolitikk de kommende årene.

  • Den rødgrønne regjeringen understreker at en mer offensiv politikk for skogindustrien er en god nærings-, distrikts- og klimapolitikk. Økte tilskudd til aktiv skogskjøtsel, som hogst, planting, gjødsling og ungskogpleie er viktige tiltak for å øke CO2-opptaket i skogen, som samtidig vil øke verdien på skogen for den enkelte skogeier, sier administrerende direktør i ALLSKOG Snorre Furberg.

    Foredlingen av tømmer i Norge har gått kraftig ned det siste tiåret. Regjeringsplattformen legger fram en betydelig satsing på skogindustrien, blant annet gjennom å sikre mer kapital til videreforedling av skog i Norge.

  • I dag eksporteres hver fjerde tømmerstokk. Det er en dårlig løsning for verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. En satsing på skogindustrien er viktig for å sikre økt verdiskaping og framtidas arbeidsplasser i skogbruket og skogindustrien. Vi vet at skogindustrien har vært sårbar for svingninger i markedet, og dette vil være viktig for å utvikle og ikke avvikle eksisterende skogindustri i Trøndelag, uttaler Furberg.

    Vern av skog

    Når det gjelde vern av skog, så understrekes det i plattformen at skogvernet skal gjennomføres på en måte som får minst mulig konsekvenser for skognæringa sine muligheter til å bidra i det grønne skiftet.

  • Det er svært viktig at prinsippet om at vern av skog skal gjennomføres som frivillig vern, videreføres. På denne måten kan vi sikre miljøverdiene i norske skoger, uten at det går på bekostning av et aktivt skogbruk, avslutter Furberg.