0 x 0
skog_er_genialt-2

Optimisme i tømmermarkedet

Prisene på både sagtømmer og massevirke er gode sammenlignet med det vi har opplevd de senere år. Det er ingen signaler om prisfall. Har du terreng for barmarksdrift, bør du utnytte det gode markedet og planlegg hogst i sommer og høst.

Ta kontakt med din lokale skogbruksleder for et tilbud om hogst eller ungskogpleie.

Trelastmarkedet
Markedet for gran er i en positiv utvikling. Innenlandsmarkedet preges av høy byggeaktivitet med god etterspørsel etter trelast. Utsiktene på eksportmarkedene er også gode. Forbruket av trelast i EU-området er stigende og eksporten av trelast fra Europa til USA og Kina er også økende. Dette har ført til at innenlands konkurranse fra svensk trelast har avtatt. Det er ingen signaler om at etterspørselen vil avta.

Sagtømmer
En vinter med krevende driftsforhold har ført til en lavere avvirkning i vår geografi. Dette har ført til at det nå ved inngangen til sommeren er mindre tømmer på lager enn det som er normalt for årstiden. Enkelte sagbruk har periodevis gjennom vinteren tatt ned litt kapasitet på grunn av for lite sagtømmer. Sagtømmerprisene fikk et betydelig løft fra årsskiftet, og det er i dag ingen signaler som tilsier at vi vil få en prisnedgang utover året.

Treforedling og smelteverk
Industrien etterspør betydelig mer tømmer enn hva ALLSKOG kan skaffe til veie. Dette fører til et lokalt underskudd på massevirke som blir dekket gjennom innførsel fra i all hovedsak Jämtland og Sør-Norge. Industrien representerer segmentene avispapir, masse (cellulose) og smelteverksflis. Avispapir har nå gjennom flere år opplevd synkende etterspørsel. Til tross for dette går fabrikken på Skogn rimelig bra, og det meldes fra alle våre fiberkunder om full produksjon ut året.

Massevirke
Underskuddet av massevirke i regionen har gitt en høyere massevirkepris. Det ble en hyggelig prisoppgang fra årsskiftet, og det forventes at prisen vil stå seg utover i 2. halvår. Det skjer nå en betydelig kapasitetsoppbygging av massevirkeforbrukende industri i Sverige og Finland, og dette fører til en økt etterspørsel etter fiber i Norden. Dette vil trygge avsetningen av massevirke, og det er klare forventninger om at massevirkeprisen vil unngå å falle i årene fremover.