0 x 0
Skogplanter

Planting av utenlandske treslag ønskes

ALLSKOG vil gjerne bistå skogeierne i å plante mer skog, men vi er svært skuffet over regjeringens innføring av et innskjerpet søknadssystem for planting av utenlandske treslag.   
 
I over 1 1/2 år har et forslag om en ny forskrift som nærmest forbyr planting av utenlandske treslag vært gjenstand for stor uenighet i regjeringen, før den ble vedtatt i Kongen i Statsråd 25.mai. ALLSKOG har de siste årene samlet kunnskap og forskningsresultater om sitkagran og andre utenlandske treslag og formidlet fordelene med bruk av disse treslagene gjennom utallige møter med politikere, medieoppslag og debattinnlegg. 

Vi fikk ikke stoppet dette forskriftsforslaget fra Direktoratet for Naturforvaltning, men det ble gjort enkelte lettelser, som ikke ville ha kommet om ikke skogbruket selv hadde stått på for dem. Regjeringens pressemelding om den nye forskriften fokuserer blant annet på ønsket om mer planting av skog og gjerne planting av utenlandske treslag der det er optimalt.


Det er i den lange debatten om skogplanting blitt framsatt mange usanne påstander omkring de utenlandske treslagenes negative sider. Mange av dem er skremselspropaganda rundt spredning og negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet. Dette er av flere forskere tilbakevist, men miljø- og naturvernorganisasjonene viser seg nå med en samlet front mot skogbruket og klimaet, noe som er en smule korttenkt all den tid de er for økt bruk av bioenergi og treprodukter!

Forslaget til forskrift hadde til og med tatt inn krav om søknad for norske treslag med utenlandske provenienser. Altså gran som i løpet av de siste tusenvis av årene selv har krøpet over grensa til Norge fra Finnland, Tyskland eller andre land. Dette ble endret før forskriften ble vedtatt, og det skulle bare mangle! 
Også beslutningsmyndigheten ble endret. Før har kommunene som skogbruksmyndighet gitt tillatelser for planting av slike treslag, nå blir det ikke DN selv, som de foreslo, men Fylkesmennene som skal avgjøre om en får plante utenlandske treslag.

Søknaden må behandles to måneder før ønsket planting, og ALLSKOG vil nå se på hvordan vi best mulig kan hjelpe skogeiere i dette søknadsregimet, slik at vi sikrer gjennomføringen av regjeringens klimatiltak - og får et enormt skogplantingsprosjekt, lik skogreisinga etter krigen i Norge!

Skog er framtida, og økt verdiskaping med denne fornybare ressursen er klimavennlig!