0 x 0

Regjeringa har tro på skognæringa

I dag la regjeringa fram en tiltakspakke for skognæringa. 750 millioner kroner tildeles gjennom ulike tiltak for å bedre lønnsomheten og for å ta ned kostnader. At dette kommer nå viser handlekraft fra regjeringa og en framtidstro på næringa vår.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2013/april-13/tre-nye-tiltak-for-skogsektoren.html?id=725474&WT.tsrc=epost&WT.mc_id=epostvarsel_lmd

Treforedlingspakken inneholder:
500 millioner kroner til øremerket styrking av Investinor
75 millioner kroner øremerket til Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd
60 millioner kroner til opprustning av skogsbilveger og kaier
15 millioner til Trebasert innovasjonsprogram
Økt tillatt totalvekt fra 56 til 60 tonn for tømmervogntog
Økt tillatt lengde for tømmervogntog til 24 meter, som tidligere varslet
90 millioner til utbedring av flaskehalser
10 millioner til beregning av fylkesvegers kapasitet for de nye reglene

Regjeringen viser med denne tiltakspakken at de har lyttet til våre innspill. Dette er konkrete tiltak som vil gi økt konkurransekraft for flere av leddene i verdikjeden i skognæringa, spesielt gjelder dette transportutfordringene, sier Ole H Bakke, administrerende direktør i ALLSKOG SA. 

Med en slik tiltakspakke skaper regjeringa grunnlag for en positiv satsing på næringa i framtida. Budskapet om de store framtidige mulighetene for skog- og trenæringen i Norge, har fått innpass i regjeringskvartalet. Dette gir oss alle framtidstro!

Tømmertransport

Tiltakene for tømmertransporten er noe vi har arbeidet mye med i ALLSKOG, fordi vi også i vårt område er avhengig av en mer effektiv transport for å sikre avsetning av tømmer i distriktene. Bare endringen opp til 60 tonn tunge tømmerbiler, som Marit Arnstad nå vil innføre vil gi en direkte innsparing i transportutguftene på 7-8%. Tømmermengden på hver bil kan økes med hele 10% (4 tonn).

Når Arnstad nå vil bruke 100 mill kroner på å fjerne flaskehalser på vegnettet for tømmertransporten, samt bidra til at også fylkesvegene kan åpnes for de nye reglene, så er dette enormt bra. Skognæringa har i samarbeid med Transportbrukernes fellesforbund utarbeidet flere flaskehalsundersøkelser. Dette arbeidet får dermed sin belønning idag. 

I tiltakspakken kom det også nye midler til kaianlegg og oppgradering av eksisterende skogsbilveger. Det er også et stort behov for bygging av nye skogsbilveger i ALLSKOGs område. Dette ble desverre ikke prioritert i denne omgang, men vi håper slike bevilgninger vil bli tilgodesett i jordbruksforhandlingene.