0 x 0
dsc_0022

Regjeringa mener – det kan hogges mer skog!

I Norge kan vi hogge 50 prosent mer skog enn det vi gjør i dag, det er om lag 5 000 000 kubikk. Ifølge de fremste fagfolkene hos NIBIO og klimadirektoratet er dette helt riktig politikk for å nå vedtatte klimamål.

Regjeringen har rapportert til EU hvor mange kubikk de mener man årlige kan hogge uten at CO2 utslippene øker som følge av overhogst. I fjor ble det hogd mer skog enn på 30 år, ikke siden toppårene på 80-tallet har det blitt avvirket så mye skog, totalt 10 500 000 kubikk.

Regjeringen mener nå vi kan hogge om lag 16 millioner kubikk med skog årlig, det er en økning på 50 prosent.

-       Dette er gode nyheter og helt i tråd med våre tilbakemeldinger til politikerne, og i tråd med den økte etterspørselen etter tømmer sier Snorre Furberg, administrerende direktør i ALLSKOG SA.

Næringen kan hogge mer innenfor EUs regelverk, når behovet øker.

Flere næringer peker nå på skog som løsning på sine klimautfordringer. Det gjelder byggebransjen, transportnæringen, smelteverksindustrien og oppdrettsnæringen og stadig mer bygges i tre.

EUs skogregelverk forplikter hvert land til å sikre at utslippene ikke overstiger opptaket av klimagasser fra skog- og arealbrukssektoren. Derfor blir planting av ny skog, gjødsling for å bedre boniteten (jordens produksjonsevne) og ungskogpleie viktig. ALLSKOG plantet i fjor 5 200 000 millioner planter, og drev 13 500 daa med ungskogpleie, men vi ønsker å plante mer og drive mer ungskogpleie fremover.

NIBIO selv skriver:

NIBIO har sammen med Miljødirektoratet gjort omfattende beregninger som grunnlag for hvordan skogbruk skal regnes inn i klimaavtalen mellom Norge og EU. Rapporten beskriver hvor mye som kan hugges innenfor utvalgte scenarier, og dermed mulighetene for framtidig aktivitet i norske skoger. Regjeringen har på bakgrunn av rapporten valgt å lande på et scenario som bygger på den modellen Finland har valgt.

Du kan lese hele rapporten fra NIBIO her