0 x 0

Riksrevisjonsrapport om skogbruket

Riksrevisjonen har gjennomgått måloppnåelsen i skogforvaltningen og kommet med en rapport. Landbruksminister Vedum uttaler at han deler Riksrevisjonens bekymringer om skogbruket. ALLSKOG og flere aktører i skogbruket deltok i fjor på intervjurunder i forbindelse med utarbeidelse av rapporten.

 Hovedfunnene i rapporten er;

 • Kravet i skogbruksloven om tilfredsstillende foryngelse etter hogst etterleves ikke fullt ut.
 • Det har over lengre tid vært mangelfull kontroll av foryngelsesplikten i skogbruksloven, men siden 2010 har det vært iverksatt flere tiltak for å forbedre situasjonen.
 • Det er mangelfull kontroll og oppfølging av miljøkrav i lov og forskrift.
 • Skogeier har behov for mer informasjon og veiledning.
 • Utviklingen i avvirkningsnivå er ikke i samsvar med Stortingets mål om økt avvirkning.
 • Landbruks- og matdepartementets styring av underliggende etater er god, men det er vanskelig å gi en samlet vurdering av hvordan viktige miljømål er ivaretatt i skogbruket i perioden 2001–2012.
Riksrevisjonen anbefaler at Landbruks- og matdepartementet i arbeidet med å utvikle forvaltningen av skogressursene vurderer å:

 • videreføre og styrke iverksatte tiltak som skal sikre en bedre kontroll med oppfølgingen av foryngelsesplikten styrke kontrollen og oppfølgingen av miljøkravene i lov og forskrift for å sikre bedre etterlevelse av kravene i bærekraftforskriften
 • gjøre skogeier bedre kjent med eksisterende virkemidler og deres ansvar på miljøområdet, og bedre tilgjengeligheten til miljøinformasjon
 • bedre tilgjengeligheten til skogressursene gjennom infrastrukturtiltak for å stimulere til økt avvirkning og fornyelse, særlig i områder der det ressursmessige og markedsmessige potensialet for økt avvirkning er størst – tiltakene må utformes slik at også miljøhensyn blir ivaretatt
 • finne ut om det kan utformes andre virkemidler mot primærskogbruket, som stimuleringsprogram, utarbeidelse av handlingsprogram eller et system for å vurdere den samlede eff ekten av skogsfond og tilskudd for å medvirke til økt måloppnåelse
 • gjennomføre en mer systematisk sammenstilling av informasjon om hvordan viktige miljømessige hensyn blir ivaretatt i skogbruket
 • i samarbeid med Miljøverndepartementet se på mulighetene for en bedre samordning i praktiseringen av sentrale virkemidler i skogpolitikken